สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

อมรเทพ สุริยันต์ (ต้อง)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 606

นวัตกรรมสื่อที่ดีจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

WORK

ผมรับผิดชอบหน้าที่ในการออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนงานยุทธศาสตร์และแผนงานสำคัญของ สนช. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานสร้างการรับรู้และความตระหนักด้านนวัตกรรมร่วมพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำสื่อนวัตกรรมเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลงานของหน่วยงาน ด้วยสื่อรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะอินโฟกราฟิกซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนเกิดความตื่นตัวในการรังสรรค์โครงการนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

EXPERTISE

ก่อนจบการศึกษามีโอกาสได้ฝึกงานที่ เครือซิเมนต์ไทย (SCG Paper) ดูแลงานด้านการออกแบบสื่อเพื่อใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์องค์กร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ โดยหลังจากจบการศึกษาได้เริ่มรับงานเป็น Freelance Graphic Designer ในช่วงระยะเวลา 3-4 ปี ก่อนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับ สนช.ในปี พ.ศ. 2550 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ ประสบการณ์ดังกล่าวถูกนำมาต่อยอดกับงานที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานออกแบบสื่อนวัตกรรมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะการออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการสื่อสารจัดทำให้กับโครงการและฝ่ายต่างๆ เพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน

CREATIVITY

ด้วยความสนใจงานด้านการออกแบบเป็นทุนเดิมเมื่อมีโอกาสก็จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ตรงนี้นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะแล้วยังช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับตัวเอง เหมือนมีดเล่มหนึ่งถูกลับให้มีความคมอยู่เสมอ เป็นอีกทางที่นำมาสร้างแรงบันดาลใจในการคิดและสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบใหม่ๆ ให้กับงานที่ทำได้ด้วยส่วนเวลาว่างอื่นๆ ก็จะใช้เวลาไปกับการค้นหาและติดตามเทรนด์การออกแบบตามสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรม

 

 

 

EDUCATION

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

EXPERIENCE

ไม่มีข้อมูล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม