สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กฤษกร รอดช้างเผื่อน (ตั๊ก)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 605

นวัตกรรมที่ดี ก็เหมือนกับการออกแบบที่ดี ถ้าจะเรียกว่า ‘ทำสำเร็จ’ ก็ต้องมีคนยอมรับและใช้งานได้จริง

WORK

ในช่วงเวลากว่า 19 ปีที่ผ่านมา กับการทำงานในองค์กรนวัตกรรมอย่าง “สนช.” ทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านนวัตกรรมจากงานในหน้าที่ได้อย่างมากมายและวันนี้ในฐานะ “ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม” ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ผมยังได้รับโอกาสดูแลงานถึง 3 ด้านหลักคือ งานสื่อ

สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาและการผลิตสื่อองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม งานพัฒนาอัตลักษณ์ ที่เน้นการพัฒนาและสร้างอัตลักษณ์ใหม่และงานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ที่เน้นการควบคุมดูแลและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

EXPERTISE

การได้คลุกคลีอยู่ในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์มานานหลายปีทำให้ผมมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ค่อนข้างมาก เพราะในอดีตช่วงที่ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ผมเคยฝึกงานที่ฝ่ายกราฟิก บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด ในเครือจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ และเริ่มต้นทำงานที่ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดูแลงานสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับกองทุนพัฒนานวัตกรรม (กพน.) เป็นระยะเวลา 3 ปี ก่อนจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับ สนช. ในปี 2547 ถือเป็นบุคลากรรุ่นบุกเบิกของ สนช. ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมา

การทำงานที่ สนช. ในยุคเริ่มแรก ผมทำหน้าที่ประสานงาน รวบรวมข้อมูล ออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ซึ่ง สนช. ถือได้ว่าเป็นองค์กรที่มีพัฒนาการด้านการผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารที่ก้าวหน้าองค์กรหนึ่งและเป็นองค์กรที่พร้อมจะเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรอย่างเต็มที่ผมจึงมีโอกาสได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาต่อยอดกับงานที่ทำอยู่ ผมจึงมั่นใจว่า ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผมสามารถทำงานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

CREATIVITY

ถ้าจะบอกว่าความคิดสร้างสรรค์และความสามารถทางด้านการออกแบบคือ DNA ของผมก็คงไม่เกินไปนัก เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมมีความชอบและสนใจงานออกแบบด้านต่างๆ เป็นพื้นฐานมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เมื่อเติบโตขึ้นผมจึงมุ่งมั่นที่จะเดินตามความฝันเพื่อไขว่คว้าหาความรู้ทางด้านนี้และสามารถจบการศึกษาด้านการออกแบบกราฟิก (เกียรตินิยม) จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อถึงวัยทำงานผมจึงพยายามสั่งสมประสบการณ์ด้านนวัตกรรมจากงานที่ทำอย่างแข็งขันและภายหลังยังได้ศึกษาต่อในด้านการบริหารเทคโนโลยีเพิ่มเติมอีกด้วย

Work-Life Balance ของผมอาจจะไม่ใช่ในแนวของสายลมแสงแดดมากนัก เพราะผมมักใช้เวลาว่างอยู่กับงานที่ผมรักและยังเกี่ยวโยงกับเรื่องนวัตกรรมสื่อเพราะผมชอบที่จะสืบค้นข้อมูลการออกแบบแนวใหม่ที่น่าสนใจบนโลกอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหามุมมองใหม่ๆ ในด้านการออกแบบประยุกต์ใช้กับงานที่ทำและด้วยความที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองทำให้ผมมีความรู้ความเข้าใจในการนำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้และนำเสนอสู่สาธารณชน ซึ่งผมมองว่าเป็นงานที่ต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์”และ “ศิลป์” ควบคู่กันไปเป็นอย่างมาก

วันนี้ความท้าทายของผมยังเป็นเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมต่างๆ ออกสู่สาธารณชนให้เกิดการรับรู้และสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมทั่วทั้งประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้ประกอบการนวัตกรรม อันส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เขาแข็งแกร่งและก้าวออกสู่โลกธุรกิจในยุคปัจจุบันได้อย่างเต็มความสามารถ

EDUCATION

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขานฤมิตศิลป์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EXPERIENCE

 • ผู้จัดการแผนก ฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • คณะทำงานและเลขานุการรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
 • คณะทำงานและเลขานุการจัดทำหนังสือร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม
 • คณะทำงานและเลขานุการจัดทำหนังสือ The Founder
 • คณะทำงานจัดทำข้อมูลระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นของประเทศไทย
 • คณะทำงานโครงการนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand)
 • คณะทำงานโครงการชุดหนังสือวิทยาศาสตร์เพื่อประชาชน (Science & Technology Bookseries)
 • บรรณธิการจดหมายข่าวเพื่อเครือข่ายนวัตกรรมไทย Innovation Links
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม ประจำปี 2559-2562
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานศิลปะการออกแบบในโลกเสมือนจริง (NIA Metaverse Campfire Design Contest)

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

 • ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม