สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

อาศยา ศิริเอาทารย์ (กิ๊บ)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 603

การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพคือ หัวใจสำคัญที่จะทำให้การนำเสนอเรื่องราวของนวัตกรรมต่างๆ เกิดความน่าสนใจและชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

WORK

การสื่อสารประชาสัมพันธ์มิใช่เป็นเพียงแค่งานเผยแพร่ แต่เป็นงานในเชิงสร้างสรรค์ที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่มีบทบาทต่อความยั่งยืนและความอยู่รอดขององค์กรในปัจจุบัน เนื่องจากองค์กรถือเป็นส่วนหนึ่งในระบบสังคมซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน องค์กรจะไม่สามารถคงอยู่ในสังคมได้หรืออยู่รอดได้ยาก หากปราศจากการยอมรับและความเข้าใจจากสาธารณชนในสังคม ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจต่อการสร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ รวมถึงต้องรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนที่มีต่อองค์กร

สำหรับงานในฐานะนักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส (ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม) ทำให้ได้มีโอกาสเข้ามาดูแลงานในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งเน้นเป้าหมายใน 3 ด้าน ได้แก่การสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมแถลงข่าว การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การนำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโครงการนวัตกรรม รวมถึงการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่

 

EXPERTISE

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวล้ำมากขึ้นเรื่อยๆ งานในหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ก็ยิ่งต้องเข้มข้นและต้องก้าวตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงนั้นๆ เช่นกัน เพราะเมื่อใดที่เราหยุดนิ่งไม่พัฒนาตามก็เหมือนกับว่าเรากำลังถอยหลังไปหนึ่งก้าว ดังนั้นในทุกวันจึงต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ

ก่อนหน้าที่จะเข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานของ สนช. ได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากงานในหลากหลายรูปแบบ เพราะหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสเข้าทำงานในฐานะผู้ช่วยนักวิจัยด้านการทดสอบคุณสมบัติของโปรตีนในเชื้อรา สำหรับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนจะผันตัวเองมาทำงานในด้านการสื่อสาร โดยเริ่มจากการเป็นผู้ประสานงานในส่วนการจัดทำเนื้อหาสำหรับทำสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และฝ่ายนิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

 

เมื่อได้เข้ามาร่วมงานกับ สนช. ก็ได้มีโอกาสรับผิดชอบดูแลในส่วนงานประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นสมัยที่ยังเป็นกองทุนพัฒนานวัตกรรมจนถึงปัจจุบัน โดยระหว่างนั้นได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะความรู้ใหม่ๆ มีมาให้ได้เรียนรู้กันไม่รู้จบ

 

CREATIVITY

แม้ว่างานในหน้าที่ของการเป็นนักประชาสัมพันธ์จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมีโอกาสก็มักใช้เวลาไปกับการท่องเที่ยว เพื่อหาประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ๆ รวมถึงการศึกษาเทคโนโลยี เทคนิคและแนวโน้มการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับงานประชาสัมพันธ์ของ สนช. ทำให้เกิดความทันสมัยและตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของคนในยุคปัจจุบันได้มากยิ่งขึ้น การท่องเที่ยวทำให้โลกทัศน์ของเราเปิดกว้าง เราจึงได้เห็นสิ่งใหม่ๆ ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติ ถือเป็นการสั่งสมประสบการณ์สำคัญที่จะส่งผลต่อการสร้างมุมมองใหม่ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะกับคนที่ต้องทำงานด้านการสื่อสารในยุคปัจจุบัน

EDUCATION

  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

EXPERIENCE

  • ผู้จัดการแผนก (งานประชาสัมพันธ์) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • เจ้าหน้าที่สารสนเทศ กองทุนพัฒนานวัตกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ผู้ประสานงานโครงการ (งานนิเทศสัมพันธ์) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • ผู้ช่วยนักวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้ช่วยวิจัยในโครงการการศึกษาทบทวนการดำเนินการแผนงานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมในประเทศไทย ของสำนักรณรงค์และสื่อสารสาธารณะเพื่อสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  • คณะทำงานชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์
  • คณะทำงานสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม