สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กนช รัติวานิช (ท็อป)

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 601

บริบทของโลกกำลังก้าวไปข้างหน้า
และแข่งขันกันทุกวินาทีเพื่อพัฒนาให้เกิดศักยภาพ
ด้านนวัตกรรม ถ้าเราไม่พยายามผลักดันด้านนี้
ประเทศก็เท่ากับถอยหลังไปเรื่อยๆ จึงเป็นความจำเป็น
ที่เราจะต้องทำให้นานาชาติเห็นว่า ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านนวัตกรรม

WORK

ปัจจุบันผมรับผิดชอบดูแลงาน Brand Communication 2 ส่วนด้วยกันคือ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรด้านนวัตกรรม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยขณะนี้เรากำลังดำเนินการผ่าน “Innovation Thailand Campaign” เพื่อส่งสารให้ผู้คนเกิดการรับรู้ (Perception) ว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการเติบโตด้านนวัตกรรม ทำให้คนไทยเกิดความตื่นตัวและตระหนักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในทุกภาคส่วน ผ่านการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของผลงานนวัตกรรมของคนไทยที่ประสบความสำเร็จ และส่งผลให้นานาชาติเล็งเห็นถึงศักยภาพและเชื่อมั่นในนวัตกรรมฝีมือคนไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของอันดับประเทศด้านนวัตกรรม

และอีกส่วนหนึ่งคือ การสื่อสารภาพลักษณ์ระดับองค์กร ผมเล็งเห็นว่า การทำให้คนไทยและชาวต่างชาติเห็นบทบาทของ สนช. เป็นเรื่องสำคัญ เพราะ สนช. ถือเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยหรือเป็นแกนหลักในการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของประเทศ ฉะนั้นเราก็ต้องทำให้คนที่จะรับบริการรับรู้ว่า สนช. มีตัวตนและบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง สนช. จะสามารถช่วยสนับสนุนทุกคนทุกกลุ่มให้สร้างนวัตกรรมได้อย่างไร ผ่านกิจกรรมและสัมมนาต่างๆ ในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์

นอกจากนี้ ผมอยากจะสื่อให้คนไทยเห็นว่า ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความร่วมมือและการสนับสนุนของคนไทยทุกคน เพราะวันนี้นวัตกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสามารถสัมผัสได้ในชีวิตประจำวันและทุกภาคส่วนของประเทศ

EXPERTISE

ผมคิดว่า คนที่อยู่ในงานด้านการสื่อสารต้องมีทักษะในการหาสรรหาจุดเด่น มีความเข้าใจในเรื่องการสื่อสาร ว่ากำลังสื่อสารเรื่องอะไร ต้องเน้นที่จุดไหน  เพื่อให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจและรับรู้ได้ถึง “Key Value” ที่เรากำลังสื่อสารผ่านภาพนิ่ง วีดีโอ ข้อความ หรือกิจกรรมได้ง่ายๆ จนสามารถสร้างการจดจำ “องค์กรในฐานะแกนหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรม” ได้ในที่สุดจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้ผมเคยดูแลงานด้านการสื่อสารที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กมามากกว่า 8 ปี แต่งานในส่วนนั้นจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในต่างประเทศ ซึ่งโดยรวมแล้วลักษณะงานก็จะมีความคล้ายคลึงกับที่ สนช. เพราะทั้ง 2 องค์กรต่างต้องการสร้างความตระหนักถึงบทบาทของประเทศไทยในระดับนานาชาติในด้านต่างๆ ซึ่งตรงนี้สามารถมาต่อยอดกับงานของ สนช. ที่ผมดูแลอยู่ได้โดยตรง

CREATIVITY

ด้วยความที่ผมจบมาทางด้านเศรษฐศาสตร์ซึ่งเป็นชุดความรู้แบบพหุสาขาวิชาหล่อหลอมให้ผมมี Multi-skilled กลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการคิดงานที่ทำอยู่ ในปัจจุบัน นอกจากนี้ผมยังมีวิธีแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยการเข้าไปสัมผัสกับหน้างานเพื่อให้เกิดประสบการณ์จริงมากกว่าการหาความรู้จากโลกเสมือน ตรงนี้ผมว่าทำให้ช่วยต่อยอดด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานได้มากเลยทีเดียว

EDUCATION

  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา Management Information System, New York Institute of Technology

EXPERIENCE

  • ผู้ช่วยดำเนินงานด้านการทูต เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
    สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  • เลขานุการ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  • คณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
  • คณะกรรมการจัดสรรเงินอุดหนุนสมาคมวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณะกรรมการดำเนินการจัดงานเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
  • คณะกรรมการจัดงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
  • คณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม