สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ศุฑามาศ กลิ่นหอม (ฑา)

นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม

02-017 5555 # 632

นวัตกรรมเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ สังคมที่นำไปสู่การเพิ่มผลิตภาพให้กับแรงงาน ธุรกิจ สังคม และประเทศ ทั้งในเชิงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ Creativity ปรับปรุง (Improvement) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์มูลค่าเพิ่มและคุณค่าต่อสังคมโดยรวม

WORK

การทำงานภายใต้ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม (Strategic Innovation Department) นั้นครอบคลุมในส่วนของการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยข้อมูลและองค์ความรู้ (Innovation Informatics) การศึกษาพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม นวัตกรรมรายสาขาในระดับอุตสาหกรรม/พื้นที่ พัฒนาและออกแบบเครื่องมือ กลไกสนับสนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดำเนินงานด้านอนาคตศาสตร์ด้านการพัฒนาเครื่องมือ เครือข่ายนักอนาคตศาสตร์ (Futurist Enablers) ส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมเชิงสัมมนา รวมถึงดำเนินงานการศึกษาแนวโน้มอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้นำภาพอนาคตและแนวโน้มอนาคตที่คาดหวังมาทดลองพัฒนา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตให้สามารถขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

EXPERTISE

มีโอกาสเข้ามาร่วมกับ NIA ในช่วงกลางปี 2559 โดยก่อนจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ NIA เคยทำงานกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาการเที่ยวเชิงเกษตร ดูแลงานด้านส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จากนั้นเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มีโอกาสทำงานที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) รับผิดชอบงานส่วนแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยดูแลงานด้านจัดทำฐานข้อมูลการบริหารงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการวิจัย จนกระทั่งปัจจุบันได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ สนช.

CREATIVITY

ดิฉันสนใจด้านเศรษฐศาสตร์ในการบริหารทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงพฤติกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวันว่างอ่านหนังสือทุกประเภท ทั้งนิยาย วรรณกรรม อัตชีวประวัติ มุมมองแนวคิด ทำให้ได้ศึกษาสิ่งต่างๆ หลายแง่มุม รวมถึงการหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากสิ่งที่ได้อ่าน ดิฉันเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถเกิดขึ้นได้จากการมองสิ่งธรรมดาด้วยมุมมองที่ไม่ธรรมดา

 

 

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

  • นักวิเคราะห์/งานแผนกลยุทธ์คลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม