สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ (ป๊อกกี้)

ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม และสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม

02-017 5555 # 626

นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จต้องอาศัย “ความรู้” เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) จึงเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรม ทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร

 

WORK

ในฐานะ “ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม” ผมรับผิดชอบดูแลงานสำคัญใน 2 ส่วนหลักคือ “งานยุทธศาสตร์นวัตกรรม” เน้นการพัฒนาและยกระดับระบบนวัตกรรมแห่งชาติ และ “งานสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม” (Innovation Foresight Institute-IFI) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงระบบ รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนศักยภาพของภาคเอกชนในการจัดการนวัตกรรม

EXPERTISE

ปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 15 ที่ผมมีโอกาสได้ร่วมงานกับ สนช. โดยก่อนที่จะมารับหน้าที่ดูแลงานด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรม ผมเคยดูแลและพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์ รวมถึงได้ดูแลงานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) ขององค์กรมากว่า 5 ปี ทำให้มองเห็นโอกาสและข้อจำกัดของอุตสาหกรรมในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านยุทธศาสตร์ และการจัดการ

การได้มองเห็นโอกาสและข้อจำกัดต่างๆ ในการพัฒนานวัตกรรมของผู้ประกอบการ ผมจึงตัดสินใจไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกด้านการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ณ สหราชอาณาจักร (UK) เพื่อนำองค์ความรู้ใหม่ๆ มาต่อยอดงานที่ทำอยู่ โดยกลับมารับหน้าที่ดูแลงานด้านสารสนเทศวิเคราะห์ (Strategic Information Unit - SIU) ในปี 2557 และในปี 2559 จึงได้มีโอกาสมาดูแลงานด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)

 

CREATIVITY

ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องสำคัญแต่คงยากที่จะทำให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นจริงได้ หากปราศจากความรู้ผมมักใช้เวลาไปกับสิ่งที่ผมให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทั้งในระดับบุคคลและในระดับองค์กร ถือเป็นงานที่ต้องอาศัยทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ควบคู่กัน เนื่องด้วยองค์ความรู้ถือเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Asset) และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีความเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) และงานพัฒนาองค์กร (Organization Development) เป็นอย่างมาก

ผมเชื่อว่าการบริหารจัดการความรู้จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการวางแผนอนาคตและแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่สนับสนุนด้วยภาพของการจัดการนวัตกรรมภายในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

 

 

 

EDUCATION

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา Knowledge Management, University of Surrey
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ (Information Science) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

EXPERIENCE

  • ดูแล และพัฒนาโครงการนวัตกรรม ด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
  • ดูแลสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)
  • ที่ปรึกษาด้านการจัดการนวัตกรรมในองค์กร

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

  • ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม