สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส (ต้อง)

รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม

02-017 5555 # 521

ผมมักใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายทั่วไป รวมถึงการทดลองทำธุรกิจเล็กๆ เพื่อให้เข้าใจวิถีการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs Startup ให้ได้มากที่สุด

WORK

ตลอดระยะเวลาที่ผมทำงานอยู่ใน สนช. มานานกว่า 13 ปี ผมได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานในหลากหลายหน้าที่ จนถึงปัจจุบันผมทำงานในตำแหน่ง “ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ” ซึ่งหน้าที่ของผมคือการบริหารการดำเนินงาน กำหนดแนวทางการดำเนินงานแผนงานโครงการ และงบประมาณ รวมถึงการวางแผนแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

EXPERTISE

ผมได้เข้ามาร่วมทีมทำงานกับ สนช. ครั้งแรกในปี 2549 ในตำแหน่งผู้ประสานโครงการ ในปัจจุบันดูแลในส่วนการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ หลังจากนั้นได้มาทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการและผู้จัดการฝ่ายกลุ่มธุรกิจชีวภาพตามลำดับ ซึ่งเป็นการดูแลและร่วมพัฒนาโครงการด้านธุรกิจชีวภาพกับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารและด้านนวัตกรรมการเกษตรมากกว่า 200 ราย

จากจุดที่ผมยืนอยู่ผมมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหารและด้านนวัตกรรมการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องและมากมาย จึงทำให้ผมมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาโครงการ การจัดการนวัตกรรมในธุรกิจนวัตกรรมอาหาร และธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรเป็นอย่างดี ยิ่งไปกว่านั้นผมยังได้มีโอกาสนำเอาประสบการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานใน สนช. มาถ่ายทอดองค์ความรู้ในฐานะอาจารย์ประจำวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วย

CREATIVITY

เมื่อผมมีเวลาว่างผมมีกิจกรรมคลายเครียดหลากหลายรูปแบบ แต่กิจกรรมที่ผมชอบที่สุดคือการเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม ผมยังได้ต่อยอดความชอบนี้สร้างเป็นโมเดลธุรกิจขนาดเล็กเกี่ยวกับปลาทะเลสวยงาม ทำให้กิจกรรมยามว่างของผมกลายเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผมเข้าใจถึงบทบาทและวิถีการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ที่ผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำ ทำให้เข้าใจ และสามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

นอกเหนือจากการสร้างโมเดลธุรกิจ ผมยังชอบอ่านหนังสือและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรม การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึงเรื่องของกฎหมายทั่วไป เพื่อนำความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้กับงานที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

EDUCATION

  • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

EXPERIENCE

  • รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  • อาจารย์พิเศษ ประจำวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมบริการ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้บริหาร สถาบันการศึกษาทางไกล กระทรวงศึกษาธิการ
  • วิทยากรการสัมนาเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เรียนรู้การใช้ประโยชย์จากเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอนาคต ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • ที่ปรึกษาใน “โครงการการศึกษาเพื่อจัดทำรูปแบบ (Model) การถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อนำไปปฏิบัติเชิงพาณิชย์” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม