สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(แต่งตั้ง 23 พ.ย. 64)

-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

ไม่มีข้อมูล

EXPERIENCE

พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน รองอธิการบดี ด้านการวางและกาหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ และบริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จากัด https: //www.cuenterprise.co.th/
พ.ศ. 2561 – 2563 รองอธิการบดี ด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn School of Integrated Innovation https://inter-bascii-chula.com/
- University Technology Center https://www.cutechcenter.com/
พ.ศ. 2559 – 2561 ผู้ช่วยอธิการบดี ด้านยุทธศาสตร์และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chula Innovation Hub https://cuinnovationhub.com/
- เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม Siam Innovation District https://siaminnovationdistrict.com/
พ.ศ. 2556 – 2559 รองคณบดี ด้านพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ห้องสมุดนวัตกรรมติดอาวุธทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ Smart Library https://www.library.eng.chula.ac.th/
- Chula Engineering Innovation Hub
- TQM Best practices on Excellent & Sustainable Organization
- ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่ฉับไว
- ห้องอาหารคุณภาพ Quality I-Canteen
- นวัตกรรมการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ Innovative Board Meeting
- จัดการขยะครบวงจร Total Waste Management
พ.ศ. 2556 – 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
พ.ศ. 2557 – 2558 รักษาการผู้อานวยการ สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ
พ.ศ. 2551 – 2556 กรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ระดับมหาบัณฑิต
พ.ศ. 2551 – 2556 ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ. 2551 – 2556 รองหัวหน้าภาควิชาฯ ฝ่ายวางแผน
พ.ศ. 2551 – 2555 กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
พ.ศ. 2551 – 2555 ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ ด้านประกันคุณภาพ
พ.ศ. 2550 – 2551 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สานักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

1.1. พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน รองอธิการบดี ด้านการวางและกาหนดยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล
1.2. พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน Honorary ambassador of the 9th/10th World Invention Creativity Olympics, Seoul Korea from 2020 to 2021
1.3. พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน International Policy Advisory Committee (IPAC) of Association of Pacific Rims University
1.4. พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน Juror at International Innovation Award 2019 202 2
1.5. พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน Chairman of ASEAN University Network-University Innovation & Enterprise
1.6. พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ