สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

พลพินิจ พินิจชอบ (โน่)

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม

02-017 5555 # 212

นวัตกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งล้ำ ๆ เสมอไป มันเป็นแค่ของใกล้ตัวอะไรก็ได้ที่เข้ามาทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น มีความสุขขึ้น และอาจจะสามารถต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ด้วย

WORK

จากสายงานนักผังเมืองที่ต้องวางแผน วางข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อควบคุมและส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ เข้ามารับหน้าที่นักส่งเสริมนวัตกรรม ในงานพัฒนานวัตกรรมเชิงพื้นที่และภูมิภาค (Area & Regional Connect) ถือเป็นความท้าทาย และเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ผมยังต้องเรียนรู้ ที่จะต้องนำเอาความรู้ทางด้านการพัฒนาเมือง มาต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ที่ผนวกกับความเป็นนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศนวัตกรรมที่สมบูรณ์ ซึ่งจริง ๆ แล้วทั้งงานในด้านผังเมือง และงานนวัตกรรมเชิงพื้นทีนี้ ก็มีเป้าหมายเดียวกันในการยกระดับความสามารถทางเศรษฐกิจของพื้นที่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นั้น ๆ ได้อีกด้วย

EXPERTISE

ต้องยอมรับว่าหากจะผลักดันให้นวัตกรรมเติบโต เราคงไม่สามารถจะผลักดันแค่ด้านใดด้านหนึ่งให้โดดเด่นได้แต่เพียงด้านเดียว เพราะในการมองภาพรวมของการพัฒนานั้นคงจะต้องมีการเกื้อกูลกันของระบบต่าง ๆ เช่น การพัฒนาคนให้พร้อมเป็นผู้ผลักดันนวัตกรรม เราก็ต้องวางรากฐานให้เค้าได้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งแหล่งทุน ซึ่งจะส่งเสริมให้คนเป็นนวัตกร มีความพร้อมและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ ผมจึงมองว่าการที่จะผลักดันให้นวัตกรมเติบโตได้นั้นทุกภาคส่วนต้องเข้าใจ และร่วมกันมองภาพเพื่อช่วยกันส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมได้ในทุกด้าน

CREATIVITY

เป็นคนชอบเดิน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะผมอินกับการเป็นนักผังเมืองไหม? แล้วยิ่งรวมกับการที่ชอบดื่มกาแฟ ชอบถ่ายภาพ ทำให้กลายเป็นคนชอบเดิน ชอบลองใช้ระบบขนส่งสาธารณะ รถเมล์ เรือ รถไฟฟ้า เพราะคิดว่าการที่เราไม่ต้องขับรถเองทำให้เราสามารถใช้เวลากับสถานที่ต่าง ๆ ใช้เวลากับสองข้างทางที่ผ่านไป เดินถ่ายรูปได้ชิลๆ ได้เห็นการใช้ชีวิตของคนแถวนั้นเป็นอย่างไร ได้มองเห็นสภาพบ้านเรือน ตึกใหม่-เก่า ทุกวันนี้เลยเหมือนเป็น Google Map ของเพื่อนๆ ที่สามารถนำทางให้ได้ตลอด

EDUCATION

  • การผังเมืองมหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • การผังเมืองบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

EXPERIENCE

  • พนักงานวางผังเมือง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
  • งานวิจัยการจัดการสวนสาธารณะในเมือง: กรณีศึกษาอุทยานเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร
  • พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง สำนักผังเมืองรวม กรมโยธาธิการและผังเมือง
  • นักผังเมือง บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด (COT)
  • งานวิจัยบทบาทและการเปลี่ยนแปลงของบริเวณย่านซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
  • ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและวิจัย (CIDAR) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม