สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

กรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนปลัดกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


-วิสัยทัศน์

WORK

-

EDUCATION

 • สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิ“อานันทมหิดล” เพื่อศึกษาต่อในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยได้รับปริญญาเอก ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน ระดับโมเลกุล จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษ
 • ระดับหลังปริญญาเอก ด้านอณูชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรด้านการบริหารสำหรับผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ด้านการบริหาร) จากสถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้านการกำกับดูแลกิจการหรับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จากสถาบันพระปกเกล้า
 • Director Certification Program จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

EXPERIENCE

 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 • ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • คณะกรรมการนโยบายกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 • กรรมการและเลขานุการร่วม สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

 • ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 • ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นกรรมการที่ปรึกษาวิชาการ ของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา