สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ดร. สุนันท์ ขามิ (ซี)

นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ

02-017 5555 # 407

จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม เกิดจากความต้องการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรา ผ่านการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตัวเราเอง และผู้คนรอบตัว ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าและส่งมอบให้กับสังคม ชุมชน และประเทศ

WORK

ผมเข้ามาทำงานในสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ ได้มีโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมและเพิ่มองค์ความรู้ให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้น้องๆใหม่ที่เรียนจบในพื้นที่ มีโอกาสในการทำงานในบ้านเกิดและร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดให้มีเจริญและก้าวหน้า

CREATIVITY

 • พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้
 • ส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมของผู้ประกอบการ
 • ขยายโอกาสในการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรม
 • ร่วมพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพในพื้นที่ภาคใต้

EDUCATION

 • Ph.D. (Civil & Environmental Engineering), Wailak University, Thailand
 • Master Degree (Civil & Environmental Engineering), Wailak University, Thailand
 • Bachelor of Engineering (Chemical and Process Engineering), Wailak University, Thailand

EXPERIENCE

 • Innovation Developper, South, National Innovation Agency
 • Researcher, Walailak University
 • Academician Mathematic, Walailak University
 • Process engineering

PORTFOLIO

ไม่มีข้อมูล

CURRENT POSITION

นักพัฒนานวัตกรรม (ภาคใต้)