สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Road Show) ภาคเหนือ ครั้งที่ 6

News 15 มีนาคม 2565 90

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Road Show) ภาคเหนือ ครั้งที่ 6

กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation Road Show) ภาคเหนือ ครั้งที่ 6

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ และเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางการเกษตรสำหรับบัณฑิตเเละผู้ประกอบการ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFii) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กลไกการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด “OPEN INNOVATION ROAD SHOW ครั้งที่ 6” สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการเกษตรฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม

กิจกรรมภายในงานได้แนะนำรูปแบบการทำงานของ NIA ในการกระจายทุนสนับสนุนให้เข้าถึงภูมิภาคมากขึ้น ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านกลไกการให้ทุนนวัตกรรมแบบเปิด สำหรับทำต้นแบบนวัตกรรม และนำเสนอตัวอย่างโครงการในภูมิภาคเหนือ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอรับทุนสนับสนุนดังกล่าว 

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกร และระบบนิเวศนวัตกรรมที่แข็งแกร่งในพื้นที่ภาคเหนือยิ่งขึ้น และ คุณอติกานต์ สุทธิวงษ์ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA ได้แนะนำการบริการของ Global Startup Hub ในการเชื่อมโยงเครือข่าย Startup กับกลุ่ม Venture Capital (VC) และการส่งเสริม Startup ในพื้นที่ภูมิภาคภาคเหนือ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการ คณาจารย์ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 ราย 

สำหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจขอรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมแบบเปิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://open.nia.or.th/ และสามารถยื่นร่างข้อเสนอโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://mis.nia.or.th/nia