สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA และ มช. เดินหน้าจัดการประชุมย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกขึ้นเป็นครั้งแรก

News 7 พฤศจิกายน 2562 1,655

NIA และ มช. เดินหน้าจัดการประชุมย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกขึ้นเป็นครั้งแรก

NIA และ มช. เดินหน้าจัดการประชุมย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกขึ้นเป็นครั้งแรก โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มช., ศ.นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผอ. NIA เป็นผู้นำการประชุมในครั้งนี้

การประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในย่านกว่า 20 หน่วยงานเข้าร่วม โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการรองรับการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงโอกาส ปัญหา และข้อจำกัดต่าง ๆ โดยเบื้องต้นได้ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 4 layers ดังนี้

Layer ที่ 1 การส่งเสริมให้ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอกเป็น service district คือพัฒนาและยกระดับงานให้บริการเพื่อสุขภาพของคนในพื้นที่อย่างมีคุณภาพ

Layer 2 การพัฒนาให้เป็น special service และ center excellences ตลอดจนสร้างการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามสาขา

Layer 3 การส่งเสริมการพัฒนา innovation products and service โดยนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการบริการและสร้างชิ้นงานให้เกิดมูลค่า

Layer 4 การส่งเสริมการพัฒนา Health and MedTech startup incubator เพื่อดึงดูดให้เกิดสตาร์ทอัพรายใหม่ และสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ในพื้นที่

ซึ่งจากผลจากการหารือที่เกิดขึ้นจะถูกนำไปแตกเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก หรือ SMID ต่อไป สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ ย่านนวัตกรรมการแพทย์ SMID: Suandok Medical Innovation District


#InnovationDistrict #SMID #Suandok #HealthTech #MedicalTech