homekeyboard_arrow_rightNIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่น 5 ชูการพัฒนาเมืองนวัตกรรม

NIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) รุ่น 5 ชูการพัฒนาเมืองนวัตกรรม


ก้าวสู่ปีที่ 5 กับหลักสูตรที่จะสร้างคุณให้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยนวัตกรรม” ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ ไปกับผู้เชี่ยวชาญที่พลิกเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก

รับสมัครแล้ว! รุ่น 5 พร้อมเปิดอบรมตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2565 นี้ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาเมืองแบบครบทุกมิติ สอดรับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต พร้อมลงลึกเนื้อหาการพัฒนาเมืองนวัตกรรมกับวิทยากรระดับแนวหน้าจากทั่วโลกร่วมบรรยาย

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อํานวยการ NIA เปิดเผยว่า หลักสูตรนี้มุ่งสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรมสำหรับกลุ่มบริหารระดับสูง (C-Level) ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน เพื่อยกระดับความสามารถในการพัฒนาและการจัดการเมืองนวัตกรรม พัฒนาทักษะการวางแผนยุทธศาสตร์ที่เป็นไปตามหลักสากล พร้อมทั้งนำหลักการของเมืองต้นแบบมาปรับใช้ในบริบทของท้องถิ่น

การจัดอบรมหลักสูตรนี้จะเป็นการสร้างนวัตกรและบุคลากรนวัตกรรมให้เพิ่มขึ้นในพื้นที่ การสร้างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชน เพื่อให้เกิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรม รวมถึงการกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่หรือคลัสเตอร์เป้าหมายร่วมกัน และการพัฒนากิจกรรมด้านเครือข่ายที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรม

ด้าน ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อํานวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA เสริมว่า ที่ผ่านมาหลักสูตร CCIO สร้างให้เกิดเครือข่ายนักพัฒนาเมืองและนวัตกรมากกว่า 180 คน เกิดแนวคิดหรือโครงการต้นแบบในการพัฒนาเมืองรวมถึงเกิดความร่วมมือจนเกิดโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติจริงมากกว่า 10 โครงการ ก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนกว่า 50 ล้านบาท

สำหรับหลักสูตร CCIO รุ่นที่ 5 นี้ มีหัวข้อที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น เมืองแห่งอนาคต กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจเมือง นวัตกรรมเปลี่ยนเมือง เมืองสู้วิกฤต ฐานรากเมืองยั่งยืน เมืองผู้สูงวัย วิทยาการข้อมูลสําหรับการบริหารเมือง และการสื่อสารเมือง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายทั้งในและต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ cciothailand@gmail.com หรือ www.nia.or.th/ccio