homekeyboard_arrow_rightNIA ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ

NIA ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ


NIA ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษจากสำนักงานศาลปกครอง มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน โดยมีดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับ และดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาแนวคิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาพัฒนาและขับเคลื่อนสังคมและสิ่งแวดล้อม” เพื่อแลกเปลี่ยนกรอบแนวคิดใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ทั้งนี้ ดร.ชัยธร ได้ชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความหลากหลายของนวัตกรรม ที่จะช่วยสร้างคุณค่าต่อสังคมได้ ที่ผ่านมา NIA ได้ให้การสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมเพื่อสังคม เช่น ระบบสูบน้ำแบบขั้นบันไดพลังงานแสงอาทิตย์ ในชุมชนที่ขาดแคลนน้ำ, นวัตกรรมเชิงพื้นที่ ที่อาศัยจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาสร้างนวัตกรรมร่วมกัน เช่น ย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก (เชียงใหม่), ย่านนวัตกรรมดิจิทัลปุณณวิถี หรือภาครัฐ ก็สามารถนำนวัตกรรมมาใช้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เหมือนกัน เช่น จุดบริการทำบัตรประชาชนตามแนวรถไฟฟ้า หรือการยกเลิกใบตม. 6 สำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อลดต้นทุน และเวลา เป็นต้น

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ทุกหน่วยงานสามารถร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราได้ โดยสิ่งที่สำคัญคือองค์กรนั้นจะต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ “วัฒนธรรมนวัตกรรม” เช่น การสร้างบรรยากาศให้สนุกและแตกต่าง การให้เวลาและพื้นที่แก่บุคลากรได้คิด ค้นคว้า และร่วมมือกัน การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน รวมถึงให้กำลังใจเมื่อล้มเหลว และการเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พบปะผู้คนและสิ่งใหม่ ๆ เพื่อมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่แตกต่าง

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #innovation