homekeyboard_arrow_rightNIA เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

NIA เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นำโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นำโดย นางสาววันเพ็ญ นิโครวนจำรัส รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศผ่านการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

การประชุมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดความร่วมมือในการศึกษาและวิเคราะห์ความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชนไทย และการสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยนำเสนอในรูปแบบสมุดปกขาว (White Paper) ร่วมกัน ซึ่งเป็นแนวทางในส่งเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการนวัตกรรมในการแข่งขัน พร้อมกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Ecosystem) ในประเทศไทย

#NIA #กรมทรัพย์สินทางปัญญา #WhitePaper #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ