สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์

News d-none 19 ตุลาคม 2561 3,544

NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดภาพถ่ายนวัตกรรมย่านรัตนโกสินทร์

NIA ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัย การถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับ นวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรมดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมนี้

จัดนำร่องใน 7 ย่าน ได้แก่

ย่านนวัตกรรมโยธี ย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ ย่านนวัตกรรมปทุมวัน ย่านนวัตกรรมพัทยา ย่าน นวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ ย่านนวัตกรรมในจังหวัดภูเก็ต และย่านนวัตกรรมในจังหวัดขอนแก่น โดยมีเป้าหมายกระตุ้นให้ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคธุรกิจ รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงประ โยชน์จากการยกระดับแต่ละพื้นที่ให้เป็นย่านนวัตกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการนำปัญหาหรือสิ่งรอบ ตัวมาพัฒนารูปแบบธุรกิจและโซลูชั่นใหม่ๆที่จะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคม นอกจากนี้ยัง เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บรรยากาศด้านนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะ ต่อเนื่องถึงการช่วยให้แต่ละพื้นที่มีความน่าอยู่อาศัยมากขึ้น ชิงเงินรางวัลทั้ง 7 ย่านนวัตกรรม ทั้งสิ้น 280,000 บาท

“รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 15,000 บาทและ Voucher มูลค่า 10,000 บาท”

สนับสนุนโดย Shriro Marketing (Thailand) Ltd
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
- รางวัลชมเชย 5 รางวัล เงินรางวัลละ 2,000 บาท