สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA จัดกิจกรรม “IP NextWork 2021” Batch#2 สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

News 13 กันยายน 2564 759

NIA จัดกิจกรรม “IP NextWork 2021”  Batch#2 สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


NIA จัดกิจกรรม “IP NextWork 2021” 
สานพลังพื้นที่\ยกระดับธุรกิจนวัตกรรม ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

ต่อเนื่องกับ Batch#2 สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ภายใต้ธีม “ติดปีกธุรกิจด้วยเครื่องหมายการค้าและการสร้างสรรค์โลโก้” ในรูปแบบ Virtual Event โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวเปิดงาน

กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property, IP) พร้อมกับการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย IP โดยมุ่งเน้นขยายสู่ภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงบริการของภาครัฐ และส่งเสริมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสมบูรณ์ เอื้อธีรศรัณย์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บรรยายในหัวข้อ “สร้างรายได้ด้วยกลยุทธ์การพัฒนาตราสินค้าและเครื่องหมายการค้า” และ คุณสุพัฒนุช สอนดำริห์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) บรรยายในหัวข้อ “การสร้างสรรค์โลโก้เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจ”  

ครั้งถัดไป เป็น Batch#3 สำหรับพื้นที่ภาคเหนือ เตรียมตัวให้พร้อม... แล้วพบกัน