สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Innovation Thailand Photo Contest 2018

News 6 กันยายน 2561 1,243

เข้าสู่ครั้งที่ 6 แล้วกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม “Innovation Thailand Photo Contest 2018” ในธีม One Shot Knock Out : Innovation District เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้น โดยอาศัยการถ่ายภาพเป็นเครื่องมือในการเปิดมุมมองความเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมที่มีอยู่ในย่านนวัตกรรมดังกล่าว
กิจกรรมดีๆ แบบนี้ NIA ได้รับความร่วมมือสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งในครั้งนี้เรามาอยู่กันที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร “ย่านนวัตกรรมปทุมวัน และ Central Bangkok” (Patumwan Innovation District) เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมือง เป็นศูนย์กลางธุรกิจ (Central Business District) และพื้นที่ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative District) มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาย่านนวัตกรรมปทุมวันให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรม (Central Innovation District) ที่เชื่อมโยงกับบริบทของพื้นที่เดิมทั้งพื้นที่พาณิชยกรรมและสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของย่านปทุมวัน โดยสนับสนุนให้เกิดธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ผลิตผลงานเชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับจากช่างภาพทั้งมืออาชีพและสมัครเล่นเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 140 คน

ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกิติพร แซ่คง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายเสกสรรค์ วสุวัต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายตฤณ สิงหกลางพล
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวีระยุทธ พิริยะพรประภา นายนันทภพ แสงงาม นางสาวกัญญารัตน์ ศิริศรีษรชัย นางวรรนธนี อภิวัฒนเสรี และนางสาวน้ำทิพย์ อันสุวรรณ

ครั้งหน้าจะลุยไปถ่ายภาพกันที่ย่านนวัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02-0175555 เว็บไซต์ www.nia.or.thwww.rpst.or.th หรือ facebook.com/niathailand