สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

NIA ลงพื้นที่พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อพัฒนาย่านนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้

News 24 ธันวาคม 2564 1,328
NIA ลงพื้นที่พัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อพัฒนาย่านนวัตกรรมในพื้นที่ภาคใต้

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA พร้อมด้วยคณะทำงาน เดินทางเข้าร่วมประชุมแนวทางการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาค ภาคใต้กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

โดยมี ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ผศ.ดร.นุกูล อินทระสังขา ผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ และผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ 

จากการปรึกษาหารือถึงแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมภูมิภาค (ภาคใต้) พบว่า ทางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความพร้อมเชิงพื้นที่ต่อการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาระบบนวัตกรรมภูมิภาคใต้ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) การพัฒนานวัตกรและสตาร์ทอัพในภาคใต้ให้มีความเก่ง และเชี่ยวชาญ ต่อการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรมและการเข้าถึงบริการทางนวัตกรรมในทุกภาคส่วน 

ในขณะที่สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จะมุ่งเน้นสนับสนุนการพัฒนา “นวัตกรรมสังคม” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดยากจน ผ่านโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมที่อาศัยรูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพื่อสังคม ไปสู่ชุมชนหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ พร้อมกันนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะเน้นการสร้างวิสาหกิจฐานนวัตกรรมในพื้นที่ให้เพียงพอต่อการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบนวัตกรรมภูมิภาค ภาคใต้