homekeyboard_arrow_rightNIA จับมือ Business Finland เดินหน้าชู ‘การทูตนวัตกรรม’ นำไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม

NIA จับมือ Business Finland เดินหน้าชู ‘การทูตนวัตกรรม’ นำไทยสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม


NIA นำโดย ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ ลงนามบันทึกความร่วมมือร่วมกับ Business Finland ซึ่งได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐฟินแลนด์ เพื่อขยายความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฟินแลนด์เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อเนื่องจากปี 2561 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมระหว่างประเทศในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย การสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยและฟินแลนด์ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (BCG Economy) การพัฒนาธุรกิจดิจิตอล (Digitalization) การส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การยกระดับความสามารถของเยาวชน ผ่านเครือข่ายการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) และการส่งเสริมด้านการคาดการณ์อนาคต (Foresight) 

ซึ่งความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลไก ‘การทูตนวัตกรรม’ หรือ Innovation Diplomacy ที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม”