สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

กิจกรรม Gen Z Gen Biz Innovation Camp Season 2

News 7 กุมภาพันธ์ 2565 638

กิจกรรม Gen Z Gen Biz Innovation Camp Season 2


NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจและฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม “Gen Z Gen Biz Innovation Camp Season 2” เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา โดยเป็นหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรุ่นเยาว์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South STEAM 4 INNOVATOR Coaching Program)” ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สร้างผู้ประกอบการรุ่นเยาว์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีเยาวชนจากสถาบันต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานีและนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 130 คน

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และผลักดันให้เกิดการพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกรในพื้นที่ภาคใต้ชายแดนด้วยการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมจากรากฐานของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในพื้นที่ ตลอดจนเป็นการบ่มเพาะองค์ความรู้และกระบวนการ STEAM4INNOVATOR เพื่อพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์อย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรม GenZGenBiz Innovation Camp Season 2 ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

  1. กิจกรรม Trainer’s Lab  ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ภาคเอกชน และมูลนิธิต่างๆ   
  2. กิจกรรม Introduction to Steam 4 Innovator เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม ตามแนวทาง STEAM4INNOVATOR  
  3. กิจกรรม 4 Weeks Coaching เป็นการอบรมแบบเข้มข้นเพื่อสร้างความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับการเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ผ่านที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและนวัตกรรม และ
  4. กิจกรรม Pitching Day เพื่อคัดเลือกและบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรมจากรากฐานของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต

เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม NIA และคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะร่วมกันผลักดันเยาวชนที่มีศักยภาพในการดำเนินการทำธุรกิจนวัตกรรม เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์มหาชน) และกองทุนยุวสตาร์ทอัพในลำดับถัดไป