homekeyboard_arrow_rightNIA โดย IFI ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ชวนนักคิดและคนรุ่นใหม่ร่วมประกวดวีดิทัศน์ “NIA Creative Contest 2020”

NIA โดย IFI ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ชวนนักคิดและคนรุ่นใหม่ร่วมประกวดวีดิทัศน์ “NIA Creative Contest 2020”


NIA โดยสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชวนนักคิดและคนรุ่นใหม่ร่วมเสนอมุมมองความเปลี่ยนแปลงอนาคตประเทศไทย เพื่อสร้างสรรค์ทางเลือกให้กับสังคมผ่านกิจกรรมประกวดวีดิทัศน์ด้านมุมมองอนาคต “NIA Creative Contest 2020” ภายใต้แนวคิด “FUTURELAND”

ปีนี้ได้มีการขยายกิจกรรมครอบคลุม 4 ภาค ทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวคิดด้านมุมมองอนาคตในรูปแบบของวีดิทัศน์ ที่สามารถสื่อถึงภาพความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คน ชุมชน วิถีชีวิตและการพัฒนาของพื้นที่ โดยแต่ละภาคจะมีการเปิดและปิดรับสมัครในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน และผลงานชนะเลิศในระดับภาคจะได้มีการนำมาประกวดร่วมกันอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกผู้ชนะที่จะเข้าไปรับรางวัลระดับประเทศในวันนวัตกรรมแห่งชาติ 5 ตุลาคม 2563 ซึ่งถือเป็น “วันนวัตกรรมแห่งชาติ”

NIA หวังว่า กิจกรรมการประกวดวีดิทัศน์ภาพอนาคตในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำหรับทุกท่านได้นำเสนอผลงานผ่านมุมมองที่หลากหลาย เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมไทยและคนไทย ฉุกคิดต่อความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะส่งผลกระทบต่อผู้คน ชุมชน วิถีชีวิตและการพัฒนาของพื้นที่ รวมทั้งตระหนักถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตว่าจะมีลักษณะอย่างไรได้บ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือความเปลี่ยนแปลง

#NIA #Innovation #IFI #ForeSight #CreativeContest2020 #FUTURELAND