homekeyboard_arrow_rightNIA ร่วมเปิดหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” พร้อมชี้แนวโน้มสำคัญด้านนวัตกรรมเกษตร

NIA ร่วมเปิดหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” พร้อมชี้แนวโน้มสำคัญด้านนวัตกรรมเกษตร


ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ร่วมงานเปิดหลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนำเสนอเรื่อง “Thailand’s AgTech Innovation Trend” โดยมี ดร.อริยาพร อำนรรฆสรเดช ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด ณ. True Digital Park เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” ออกแบบสำหรับนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ โดยมุ่งพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมยุคใหม่ เป็นเกษตรโลกใหม่ที่นักธุรกิจเกษตรต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจแบบ 360 องศา คือการมีแนวคิดในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจและผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมที่ประสบความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมทั่วไปสามารถนำไปต่อยอดได้

ภายในงาน ดร.พันธุ์อาจ ได้บรรยายในข้อหัว “Thailand’s AgTech Innovation Trend” โดยแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาด้านการเกษตรไทยเปรียบเทียบกับแนวโน้มการเกษตรในระดับโลก อีกทั้งยังกล่าวถึงการยกระดับการเกษตรไทยผ่านการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร โดยเริ่มจากการสร้างแพลตฟอร์มเชื่อมโยงประสานงานและขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีรูปแบบธุรกิจใหม่ (New Business Model) และใช้เทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech) พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเกษตรเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำเกษตรกรรมของประเทศ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภาคการเกษตร ซึ่งถือเป็นแกนหลักเศรษฐกิจของประเทศด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

นอกจากนี้ในโครงการยังมีการให้คำปรึกษาธุรกิจเชิงลึกโดยทีมพัฒนาผู้ประกอบการซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่ สาย A (New World 360 : Tech Solution) ดำเนินการโดยทีมที่ปรึกษาจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และสาย B Vision 360 : Product & Service Hero) โดยทีมที่ปรึกษาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ติดตามโครงการได้ที่ https://www.facebook.com/DIPGeniusAcademy/