สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

คลังความรู้

รายงานประจำปี 2554 (ANNUAL REPORT 2011)

16 กรกฎาคม 2565 46 27
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2555 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2554 “ปีแห่งการยกระดับยุทธศาสตร์นวัตกรรม” ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีรากฐาน ตามที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ และสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศในระยะยาว โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 119 โครงการ ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนรวม 91,039,862 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,979,189,454 บาท

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2553 (ANNUAL REPORT 2010)

16 กรกฎาคม 2565 39 52
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2554 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2553 “ปีแห่งการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (Platform Industries)” สนช. มุ่งเน้นการดำเนินงานที่ส่งผลต่อการยกระดับห่วงโซ่อุปทานและชักนำไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่าใหม่ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันสูง โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 123 โครงการ ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 64,721,189 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 936,369,539 บาท

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2552 (ANNUAL REPORT 2009)

16 กรกฎาคม 2565 42 33
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2553 สรุปผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2552 “ปีแห่งการพัฒนานวัตกรรมระบบเปิด (open innovation)” ที่มุ่งเน้นการนำองค์ความรู้จากหน่วยงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศมาประยุกต์ใช้และได้ร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผ่านเครือข่ายธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 98 โครงการ ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 71,120,810 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 1,828,202,542 บาท

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2551 (ANNUAL REPORT 2008)

16 กรกฎาคม 2565 43 40
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : ธันวาคม 2551 สรุปผลการดำเนินงานในปี 2551 “ปีแห่งการร่วมรังสรรค์นวัตกรรม (co-creation)” ที่มุ่งเน้นการร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม อันประกอบด้วยหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อการรังสรรค์นวัตกรรมที่เหมาะสมและมีศักยภาพต่ออุตสาหกรรมของประเทศ โดยในปีที่ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 83 โครงการ ซึ่งมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 49,670,270 บาท อันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 804,247,328 บาท

Tags : N/A

รายงานประจำปี 2550 (ANNUAL REPORT 2007)

16 กรกฎาคม 2565 50 42
ผู้แต่ง : NIA
จำนวนหน้า: หน้า
กลุ่มเป้าหมาย : N/A
บริการ : N/A
รายละเอียดหนังสือ

ตีพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2561สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี 2550 โดย สนช .ได้ดำเนินการตามกรอบแผนงานเพื่อการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศในสาม ด้าน ได้แก่ 1) แผนยกระดับนวัตกรรม 2)แผนส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม 3)แผนสร้างระบบและองค์กรนวัตกรรม ซึ่งในปีที่ ผ่านมาได้ริเริ่มพัฒนาและให้การสนับสนุนโครงการนวัตกรรม จำนวน 87 โครงการ โดยมีวงเงินสนับสนุนทั้งในด้านวิชาการและการเงินรวม 117,331,099 บาทอันก่อให้เกิดมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น1,031,748,862 บาท

Tags : N/A