สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมบีโอไอจัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day” พร้อมเปิดมาตรการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย

News 25 มีนาคม 2565 1,166
NIA ร่วมบีโอไอจัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day” พร้อมเปิดมาตรการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย
NIA ร่วมบีโอไอจัดมหกรรม “BCG Startup Investment Day” พร้อมเปิดมาตรการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทย

NIA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน จัดงานมหกรรม “BCG Startup Investment Day” ณ ศูนย์การประชุม ซี อาเซียน เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตาร์ทอัพสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และมาตรการสนับสนุนทั้งภาครัฐ เอกชน และนักลงทุน ในลักษณะ One-Stop Shop โดยมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรต่อยอดทางธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนา Startup Talk “ปลุกพลัง Startup ไทย ก้าวไกลสู่ยูนิคอร์น” ซึ่งมีสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ กิจกรรม BCG Startup Pitching และกิจกรรมสร้างเครือข่ายพันธมิตร ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด

การจัดงานมหกรรม BCG Startup Investment Day ในครั้งนี้ NIA บีโอไอ และเครือข่ายพันธมิตร ต่างมุ่งผลักดันให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้นที่ใช้เทคโนโลยีเชิงลึก หรือ Deep Tech Startup ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก ซึ่งปัจจุบันยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดย NIA ได้ทำหน้าที่เป็น “บูรณากรระบบ หรือ Systems Integrator” เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดแนวร่วมจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคลื่อนให้เกิดระบบนิเวศ Deep Tech Startup อย่างแท้จริง

NIA ได้ตั้งเป้าให้เกิด Deep Tech Startup ขึ้นภายในประเทศไทย 100 ราย ภายในปี 2566 โดยในกลุ่ม BCG จะเน้นผลักดัน 3 ด้าน ได้แก่ เกษตร (AgTech) อาหาร (FoodTech) และ การแพทย์ (MedTech) เนื่องจากเป็นสาขาที่ประเทศไทยมีความโดดเด่น สามารถดึงดูดการลงทุนทางนวัตกรรมในระดับนานาชาติเป็นอย่างดี ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และมีการคาดการณ์ว่าสาขาเศรษฐกิจบีซีจีนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าได้ถึง 4.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของ GDP ในอีก 5 ปีข้างหน้า