สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size
facebook niathailand twitter niathailand youtube niathailand line niathailand

NIA และ ม.แม่โจ้ เปิดตัวสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย หรือ ทาซ่า หวังเป็นกำลังขับเคลื่อน “วัลเลย์นวัตกรรมการเกษตรของไทย”

News 27 ธันวาคม 2564 1,218

NIA และ ม.แม่โจ้ เปิดตัวสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย หรือ ทาซ่า หวังเป็นกำลังขับเคลื่อน “วัลเลย์นวัตกรรมการเกษตรของไทย”


NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย (Thai AgTech Startup Association; TASA) หรือ “ทาซ่า” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ ของสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาทางการเกษตร พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดพลิกโฉมสู่การเกษตรสมัยใหม่ และตั้งเป้าสร้างย่านนวัตกรรมเกษตรแม่โจ้ให้เป็น “วัลเลย์นวัตกรรมการเกษตรของไทย” ซึ่งงานดังกล่าวนี้จัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KS3MlbErf-4

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA นำเสนอเรื่อง “เมืองนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" ที่จะสร้างให้ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ให้กลายเป็น “วัลเลย์นวัตกรรมการเกษตรของไทย” ที่จะมีความพร้อมทั้งด้านงานวิจัย พื้นที่ทดสอบ รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทยที่สามารถขยายสู่ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกต่อไป 

ต่อด้วยพิธีเปิดสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย หรือ TASA โดยนายคมธัช  วัฒนศิลป์ เป็นนายกสมาคมคนแรก พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ในการรวมพลังของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ ของสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาทางการเกษตรที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ. ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดี

การจัดตั้ง TASA ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรด้วยกัน ตลอดจนสมาชิกกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) Synergy: สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยง เชื่อมประสานธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรไทยด้วยกันเองและกับองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการพัฒนานวัตกรรมสูงสุดต่อเกษตรกรไทย 2) Standard: สร้างมาตรฐานด้านนวัตกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องตามหลักสากล และ 3) Sustainable: สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจชุมชนของเกษตรกรด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคการเกษตร 

ดังนั้นสตาร์ทอัพด้านการเกษตร และหน่วยงานพันธมิตร ที่สนใจร่วมดำเนินงานกับสมาคมฯ สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันนี้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TASA-Thai-AgTech-Startup-Association-106697705211747