homekeyboard_arrow_rightNIA และ ม.แม่โจ้ เปิดตัวสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย หรือ ทาซ่า หวังเป็นกำลังขับเคลื่อน “วัลเลย์นวัตกรรมการเกษตรของไทย”

NIA และ ม.แม่โจ้ เปิดตัวสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย หรือ ทาซ่า หวังเป็นกำลังขับเคลื่อน “วัลเลย์นวัตกรรมการเกษตรของไทย”


NIA ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดตัวสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย (Thai AgTech Startup Association; TASA) หรือ “ทาซ่า” เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ ของสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาทางการเกษตร พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เกิดพลิกโฉมสู่การเกษตรสมัยใหม่ และตั้งเป้าสร้างย่านนวัตกรรมเกษตรแม่โจ้ให้เป็น “วัลเลย์นวัตกรรมการเกษตรของไทย” ซึ่งงานดังกล่าวนี้จัดขึ้นในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2564 เรื่อง “นวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=KS3MlbErf-4

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA นำเสนอเรื่อง “เมืองนวัตกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ" ที่จะสร้างให้ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ให้กลายเป็น “วัลเลย์นวัตกรรมการเกษตรของไทย” ที่จะมีความพร้อมทั้งด้านงานวิจัย พื้นที่ทดสอบ รวมถึงความร่วมมือกับหน่วยงานชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทยที่สามารถขยายสู่ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกต่อไป 

ต่อด้วยพิธีเปิดสมาคมสตาร์ทอัพด้านการเกษตรไทย หรือ TASA โดยนายคมธัช  วัฒนศิลป์ เป็นนายกสมาคมคนแรก พร้อมทั้งแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดแรก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตร ในการรวมพลังของสตาร์ทอัพด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมแนวคิดใหม่ๆ ของสตาร์ทอัพที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก้ปัญหาทางการเกษตรที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ดร.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รศ. ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ร่วมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน่วยงานพันธมิตรจากภาครัฐและเอกชนร่วมแสดงความยินดี

การจัดตั้ง TASA ในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการผสานความร่วมมือระหว่างสตาร์ทอัพด้านการเกษตรด้วยกัน ตลอดจนสมาชิกกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยมีพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ 1) Synergy: สร้างความร่วมมือ เชื่อมโยง เชื่อมประสานธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรไทยด้วยกันเองและกับองค์กรพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการพัฒนานวัตกรรมสูงสุดต่อเกษตรกรไทย 2) Standard: สร้างมาตรฐานด้านนวัตกรรมเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องตามหลักสากล และ 3) Sustainable: สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ และธุรกิจชุมชนของเกษตรกรด้วยการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปใช้ได้จริงในภาคการเกษตร 

ดังนั้นสตาร์ทอัพด้านการเกษตร และหน่วยงานพันธมิตร ที่สนใจร่วมดำเนินงานกับสมาคมฯ สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ตั้งแต่วันนี้ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TASA-Thai-AgTech-Startup-Association-106697705211747