homekeyboard_arrow_rightเคลียร์ชัด! รวมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ "โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม"

เคลียร์ชัด! รวมสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ "โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม"


🏘👩‍🌾 ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการนี้คือคำตอบ!


เพราะ “นวัตกรรม” ไม่ได้นำมาปรับใช้แค่ในเขตชุมชนเมืองหรือย่านเศรษฐกิจเท่านั้น ชุมชนท้องถิ่นหรือในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ล้วนต้องการนำนวัตกรรมเข้ามาพัฒนาชุมชนของตัวเองเช่นกัน วันนี้เราจึงอยากชวนคุณมาทำความรู้จักโครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village) ไปพร้อมกัน ในทุกแง่มุมที่ควรรู้เกี่ยวกับโครงการนี้ 

โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมคืออะไร

สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก “โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village)” โครงการนี้คือโครงการที่เข้ามาแก้ปัญหาสังคมด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้ มีการพัฒนาต้นแบบหรือโมเดลที่สำเร็จแล้ว โดยเน้นกระจายสู่ชุมชนท้องถิ่นหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดรายได้ครัวเรือนต่ำและพื้นที่เป้าหมายนำร่อง ทำให้พื้นที่นั้นๆ เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างรายได้และเกิดความยั่งยืน ซึ่งเริ่มก่อตั้งโครงการมาตั้งแต่ปี 2562 โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)


ปัจจุบันในปี 2564 โครงการนี้เข้าไปพัฒนาชุมชนมาแล้วทั้งหมด 12 ชุมชน และมีโครงการนวัตกรรมทั้งหมด 57 โครงการด้วยกัน โดยแบ่งรายละเอียดในแต่ละปีได้ดังนี้


🗓️ ปี 2562 มีทั้งหมด 6 ชุมชน ได้แก่

• ชุมชนเมืองจัง จ.น่าน

• ชุมชนอุ้งผาง จ.ตาก

• ชุมชนหนองมะโมง จ.ชัยนาท

• ชุมชนจะรัง จ.ปัตตานี

• ชุมชนเฉลิม จ.นราธิวาส

• ชุมชนแม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน 

มีโครงการนวัตกรรมรวมทั้งหมด 22 โครงการ


🗓️ ปี 2563 มีทั้งหมด 3 ชุมชน ได้แก่

• ชุมชนแคนดง จ.บุรีรัมย์

• ชุมชนท่าเรือ จ.นครพนม

• ชุมชนหนองตะเคียนบอน จ.สระแก้ว 

มีโครงการนวัตกรรมรวมทั้งหมด 16 โครงการ


🗓️ ปี 2564 มีทั้งหมด 3 ชุมชน ได้แก่

• ชุมชนกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์

• ชุมชนคลองปากประ จ.พัทลุง

• ชุมชนแม่ร่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน

มีโครงการนวัตกรรมรวมทั้งหมด 19 โครงการ

ใครสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง 

หลังจากที่ได้รู้จักที่มาที่ไปและผลการดำเนินการของโครงการแล้ว ถ้าคุณสนใจหรือมีนวัตกรรมที่ต้องการเข้ามาพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ก็สามารถดูคุณสมบัติได้ดังนี้


💬 ใครสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้บ้าง

• อาจารย์ / นักวิจัย
• วิสาหกิจเริ่มต้น / วิสาหกิจเพื่อสังคม / วิสาหกิจชุมชน
• นิติบุคคล / สมาคม / มูลนิธิ

โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีนวัตกรรมพร้อมใช้ที่ตอบโจทย์กับพื้นที่เป้าหมายของโครงการในแต่ละปี

นวัตกรรมแบบไหนที่โครงการกำลังมองหาในปี 2565

โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Village) ประจำปี 2565 เริ่มเปิดรับสมัครแล้ว! ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นี้ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ก็สามารถมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยนวัตกรรมที่เรากำลังมองหาในปีนี้ประกอบไปด้วย 


⛰️ นวัตกรรมพร้อมใช้ที่ตอบโจทย์กับพื้นที่เป้าหมาย ใน 2 พื้นที่


1.ชุมชนศรีนคร จังหวัดน่าน
 • นวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน
 • นวัตกรรมการเกษตรพื้นที่สูง
 • นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 เกษตรอินทรีย์ เช่น อาหารอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ครบวงจร
 • นวัตกรรมการเงิน การจ้างงาน และสวัสดิการสังคม
 • การบริหารจัดการน้ำ เช่น ระบบการจัดการน้ำอุปโภค บริโภค
 • นวัตกรรมด้านปศุสัตว์


2.ชุมชนนาหว้า จังหวัดนครพนม
 • นวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชน
 • นวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจใหม่
 • นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 • นวัตกรรมด้านการประมงและปศุสัตว์
 • นวัตกรรมด้านการเกษตร
 • นวัตกรรมการออกแบบและเครื่องจักรสำหรับหัตถกรรมพื้นถิ่น เช่น เครื่องจักรทอเสื่อกก เครื่องจักรตอกอัตโนมัติ

เปิด Timeline โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำปี 2565

เตรียมตัวให้พร้อม! สำหรับคนที่จะมาเข้าร่วมโครงการ เพราะหลังจากที่คุณได้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว ขั้นตอนถัดๆ ไปจะผ่านการคัดสรรอย่างเข้มข้น ทั้งจาก สนช. ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมและคนในชุมชนจากพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้จริง 


🗓️ กำหนดการณ์โครงการหมู่บ้านนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำปี 2565

• 16 พ.ย. - 25 ธ.ค. 64 เปิดรับสมัครโครงการ

• ม.ค. 65 Screening คัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น

- ขึ้นทะเบียนผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

- Matching จับคู่ผลงานนวัตกรรมกับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย

• ก.พ. 65 Pitching คัดสรรผลงานนวัตกรรมพร้อมใช้

• มี.ค. 65 Diffusion ขยายผลโครงการสู่พื้นที่เป้าหมาย


📌ดูรายละเอียดโครงการประจำปี 2565 เพิ่มเติม > https://bit.ly/3rxR09P
⌨️ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ > https://mis.nia.or.th/
 💻ดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียน > https://social.nia.or.th/service/support/