สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA สร้างหลักสูตรใหม่ SME to IBE เพื่อปั้น SME ไทยสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

News 20 กรกฎาคม 2564 2,033
NIA สร้างหลักสูตรใหม่ SME to IBE เพื่อปั้น SME ไทยสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
NIA สร้างหลักสูตรใหม่ SME to IBE เพื่อปั้น SME ไทยสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) เปิดหลักสูตรใหม่เพื่อ SME ไทย โดยมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม ภายใต้แนวความคิด "The Transformation" 

หลักสูตรที่จะทำให้องค์กรเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นตั้งแต่การสร้าง การพัฒนา และการใช้นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตและเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นด้วยการเป็นองค์กรนวัตกรรม
โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทภาคเอกชนจากหลากหลายธุรกิจ กว่า 80 รายเข้าร่วมการอบรมระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2564

ดร.พันธ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระบุว่า “NIA เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนา SME ไทยด้วยการใช้คำว่า IBE Innovation Based Enterprise ซึ่งหมายถึงการเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นองค์กรนวัตกรรม โดยการที่สามารถสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ของผู้นำ หรือ Brand หรือบริษัท ที่สามารถให้บุคคลภายนอกรับรู้และยอมรับการเป็นองค์กรนวัตกรรมของ SME ไทย มิใช่แค่การเป็นองค์กรที่ขายสินค้านวัตกรรมเพียงด้านเดียว ซึ่งจะทำให้ SME ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดนวัตกรรม เพราะฉะนั้น หลักสูตรนี้จะเน้นไปในเรื่องของการใช้เครื่องมือการเรียนรู้ในหลากหลายวิชาที่สามารถสร้างกระบวนการให้เกิดวัฒนธรรมนวัตกรรมองค์กรของผู้อบรมในที่สุด”

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า “หลักสูตร SME to IBE เป็นหลักสูตรที่อยู่ใน NIA Academy เป็นหลักสูตรใหม่ ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในระบบธุรกิจของประเทศ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มบริษัท SME ที่ดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว แต่ต้องการการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองด้วยวิธีคิดแบบการเป็นองค์กรนวัตกรรม ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกท่ามกลางภาวะวิกฤตโควิด-19 เราได้ทำการคัดเลือกบริษัทที่เข้าร่วมมากถึง 42 บริษัท จำนวน 83 ราย จากกว่า 10 แขนงธุรกิจ อาทิ ธุรกิจบริการ ธุรกิจระบบขนส่ง ธุรกิจ Health Care ธุรกิจ Trading ธุรกิจ Digital เป็นต้น และคาดหวังว่า กระบวนการเรียนรู้ที่เราได้เตรียมและจัดเป็นหลักสูตรในครั้งนี้ จะสามารถสร้างองค์กรธุรกิจที่มีแนวคิดนวัตกรรมและกลับไปพัฒนาธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นจริงและวัดผลได้”

หลักสูตร SME to IBE  เป็นหลักสูตรการเรียนรู้ที่เปิดรับสมัครบริษัท SME ไทยที่สนใจเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเอง โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการหลักสูตรและมีระยะเวลาการเข้าอบรม 10 สัปดาห์ ตลอดหลักสูตรมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ชั้นแนวหน้ากว่า 20 คน รวมถึงกระบวนการเรียนรู้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนวัตกรรมที่แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างชัดเจน