สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมงาน Powering Digital Thailand 2022 นำเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย ในหัวข้อ "การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในประเทศไทย"

News 17 พฤศจิกายน 2564 619
NIA ร่วมงาน Powering Digital Thailand 2022 นำเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย ในหัวข้อ "การส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมในประเทศไทย"

NIA โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Driving innovation in Thailand" ในงาน Powering Digital Thailand 2022 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2564 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World โดยความร่วมมือของ Bangkok Post, Asean Foundation และ Huawei Technologies ซึ่งในปีนี้มีการจัดงานแบบ hybrid เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์  

ดร.พันธุ์อาจ ได้กล่าวถึง "วิกฤต" ที่เข้ามากระทบและเปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างสิ้นเชิงอยู่ 3 ด้าน ได้แก่
  1. วิกฤต COVID-19 และการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือการบริหารจัดการเศรษฐกิจ การทำงาน หรือวัคซีน 
  2. วิกฤตเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของผู้คน เทคโนโลยี และการก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจที่อาศัยข้อมูลในการเติบโต (Data-Driven Economy)
  3. วิกฤตการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศ ที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และทำให้เราเริ่มต้องฉกคิดถึงเรื่องสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ

ทั้งนี้เมื่อมองกลับมาที่ความสามารถของประเทศไทยในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง หรือวิกฤตเหล่านี้ จะพบว่าจากข้อมูลของ Global Innovation Index 2021 แม้ประเทศไทยจะมีบางด้านที่ทำได้ดี เช่น การลงทุนจากภาคเอกชน หรือ การใช้บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง และการใช้เทคโนโลยี แต่ประเทศไทยยังต้องมีการปรับกระบวนทัศน์ใน 4 ด้านหลัก ๆ คือ 

  1. การพัฒนานวัตกร 
  2. การพัฒนาระบบการให้เงินสนับสนุนนวัตกรรม 
  3. การรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ 
  4. การทำให้กฎหมายประเทศไทยรองรับต่อการเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ  

อย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายต่าง ๆ อีกหลายด้านที่ประเทศไทยต้องร่วมมือกันสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกที่เปลี่ยนไป เช่น การเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชน ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนวัตกรรม การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ วิธีพลิกโฉมประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศผู้ผลิตนวัตกรรมและการสร้างภูมิคุ้มกันของภาครัฐและเอกชนต่อความท้าทายรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต