สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA เปิดหลักสูตรปั้นผู้นำนวัตกรรม มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายนวัตกรรม

News 1 ตุลาคม 2562 2,717

NIA เปิดหลักสูตรปั้นผู้นำนวัตกรรม มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงและเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เตรียมความพร้อมขับเคลื่อนประเทศด้วยนโยบายนวัตกรรม


เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท - สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) / NIA เปิดตัวหลักสูตร “การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ 1 (Public and Private Chief Innovation Leadership : PPCIL#1) มุ่งหวังสร้างผู้นำนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนประเทศด้วย “นโยบายนวัตกรรม” หลักสูตรดังกล่าว มีกำหนดจัดอบรมตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 20 ธันวาคม 2562 โดยมีกลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่จากภาครัฐ บุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านนวัตกรรมนโยบายและการบริหารจัดการจากภาคเอกชน ความมั่นคง ภาคการเมือง ตลอดจรนักวิชาการ สนใจเข้าร่วมอบรมวกว่า 50 ราย

หลักสูตร PPCIL#1 จัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนชุดความคิด และวิธีการพัฒนากระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดและเป็นนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้บริหารระดับกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตขึ้นไปเป็นผู้นำในระดับสูง ให้มีทักษะ มีแนวคิดวางรากฐานการคิดแบบนวัตกรรมเชิงนโยบาย (Policy innovation) ในบริบทของสาธารณะที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ตลอดจนผู้นำจากภาคเอกชน ทั้งนี้ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ยังต้องการให้เกิดประโยชน์จากการสร้างเครือข่ายผู้นำนวัตกรรมในอนาคต ที่จะสามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบายได้ในที่สุด

การออกแบบหลักสูตรอบรมฯ นี้ มีรูปแบบและเนื้อหาที่มีจุดเด่น ด้วยการสร้างความสามารถทางความคิด ตัดสินใจและเชื่อมโยงการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงนวัตกรรม โดยเน้นเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีคิดเชิงอนาคต (Future Thinking) เรียนรู้กระบวนการและผลผลิตเชิงนวัตกรรมกระแสหลัก (Main Stream Innovation) โดยนำเอามิติทางการพัฒนาด้วยปัจจัยภายนอก 5 มิติ คือ สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) เศรษฐกิจ (Economics) และการเมือง (Politics) ซึ่งเป็นประเด็นความเสี่ยงที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นหนึ่งในกระบวนการของการคาดการณ์ในอนาคต (Foresight) มาเป็นโจทย์หลักในการประยุกต์องค์ความรู้หลัก ต่อประเด็นนวัตกรรมนั้นๆ ได้ถูกสร้างขึ้น จึงได้เลือกให้เนื้อหาของหลักสูตรเป็นในแนวทางผสมผสานหลายรูปแบบ (Hybridization) ที่เน้นความเฉพาะเจาะจงในประเด็นทางนวัตกรรม (Program Specific)

โดยเป็นการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการจัดการความเสี่ยง เพื่อเป้าหมายการลดความเสี่ยงในภาครัฐและเอกชน และกระบวนการทางนวัตกรรม (Innovation Process) และเครื่องมือการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์