สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

รายละเอียด
วันที่สร้าง
ดาว์โหลด
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานและประชาสัมพันธ์งาน Startup x Innovation Thailand Expo 2021 (SITE 2021) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ อ0090/2564
สร้างเมื่อ1 กรกฎาคม 2564