homekeyboard_arrow_rightNIA ลงนามความร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล และ TCELS

NIA ลงนามความร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล และ TCELS


NIA ลงนามความร่วมมือกับเครือโรงพยาบาลพญาไท - เปาโล และ TCELS เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ในโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์ โดยมุ่งยกระดับความรู้ความสามารถของบุคคลากร ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการวิจัยและผลักดันให้นวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนร่วมสร้างเครือข่ายภูมิภาคอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการแพทย์ของ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล องค์กรและหน่วยงานในย่านนวัตกรรมสุขภาพโยธี นับเป็นการวางรากฐานและสร้างต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ไทยให้มีศักยภาพที่เข้มแข็งทัดเทียมการแข่งขันระดับโลก โดยมุ่งเน้นการดำเนินความร่วมมือใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่

  • การส่งเสริมให้เกิดศักยภาพการให้บริการที่มีนวัตกรรมของโรงพยาบาลภายในย่านจากความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
  • การร่วมกันพัฒนา DeepTech Startup
  • การร่วมสร้างองค์กรนวัตกรรม
  • การร่วมมือพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

ในโอกาสนี้ NIA ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ บทบาท และแนวทางการขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) กับ TCELS ผ่าน PIL Talks LIVE อีกด้วย

#NIA #INNOVATION #YMID #MEDICALHUB #PIL