สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

หลักสูตร NIA X SCB (IBE) รุ่นที่ 5 Sustainnovation Enterprise พาผู้ประกอบการตะลุย เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อศึกษา ธุรกิจรักษ์โลก ถอดบทเรียนสร้างองค์กรฐานนวัตกรรมสู่ธุรกิจยั่งยืน ณ ราชบุรี

News 20 กุมภาพันธ์ 2567 119

หลักสูตร NIA X SCB (IBE) รุ่นที่ 5 Sustainnovation Enterprise พาผู้ประกอบการตะลุย เรียนรู้นอกห้องเรียน เพื่อศึกษา ธุรกิจรักษ์โลก ถอดบทเรียนสร้างองค์กรฐานนวัตกรรมสู่ธุรกิจยั่งยืน ณ ราชบุรี

NIAxSCB_1.jpg

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม (NIA Academy) ภายใต้สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ SCB SME Academy ภายใต้ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดกิจกรรม Site Visit ภายใต้หลักสูตร NIA X SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) รุ่นที่ 5 Sustainnovation Enterprise สร้างองค์กรฐานนวัตกรรมสู่ธุรกิจยั่งยืน เมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Pasaya Factory ณ จังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
 
กิจกรรมศึกษาดูงานเริ่มที่ PASAYA Factory โดยได้รับเกียรติจาก คุณชเล วุทธานันท์ กรรมการบริหารบริษัทให้การต้อนรับ ทั้งนี้ PASAYA Factory เป็นตัวอย่างขององค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ไม่สร้างผลกระทบ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างผลลัพธ์ที่ดีให้ชุมชนและสังคม พร้อมกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารงานอย่างซื่อสัตย์โปร่งใส จัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตลอดทั้งห่วงโซ่การทำธุรกิจ
 
ต่อด้วย กิจกรรม Assessing Current Practices and Identify Opportunity Workshop ที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการถอดกิจกรรมการดำเนินธุรกิจของตัวเองผ่าน Keyword ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตัวเองมากที่สุด เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ความรับผิดชอบทางสังคม (Social Responsibility) การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ความยั่งยืน (Sustainability) เป็นต้น โดยให้คิดเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ (Economy) นวัตกรรม (Innovation) สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ส่งผลให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ เกิดการแลกเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดและประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจของตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป