สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

การประชุม 1st National Muti-stakeholder Advisory Board Meeting for the Internet Universality Assessment

News 3 ตุลาคม 2562 1,673

การประชุม 1st National Muti-stakeholder Advisory Board Meeting for the Internet Universality Assessment

คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์องค์กร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 1st National Muti-stakeholder Advisory Board Meeting for the Internet Universality Assessment งานสัมมนาระดับนานาชาติด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชากรทั่วโลกและการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การหยิบยกประเด็นความเท่าเทียมและสิทธิมนุษชนที่ทุกคนพึงได้รับ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการเข้าใช้ Internet ของผู้ประกอบการ รวมถึงเยาวชน อาทิ AI, Machine Learning, Hardware/IoT, Big Data, และ Could Solutions ผ่าน Workshop ที่เข้มข้นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผ่าน Framework "ROAM-X"

R - Rights
O - Openness
A - Assessibility
M - Multi Stakeholder participation
X - Cross cutting

ซึ่งงานนี้จัดโดย FOSSASIA ร่วมกับ NIA, UNESCO, สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย, และ Zymple ณ The Knowledge Exchange for Innovation (KX)

นอกจากนี้ NIA จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประเทศไทยต่อไป