homekeyboard_arrow_rightผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ และสถาบันอนาคตนวัตกรรม (IFI) ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ และสถาบันอนาคตนวัตกรรม (IFI) ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี  (VISTEC)

วันนี้ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในส่วนงานนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรมเชิงพื้นที่ และสถาบันอนาคตนวัตกรรม (IFI) ได้เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธี  (VISTEC) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง


ทั้งนี้ ได้หารือกับ ศ.ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธีและคณบดีของ VISTEC ในการสร้างความร่วมมือการเป็นเครือข่ายในระบบนิเวศของการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน Deeptech การส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ และพื้นที่ EECi 


อีกทั้งยังได้เยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน โรงเรือนสาธิตกระบวนการชีวภาพเพื่อการแปลงขยะอินทรีย์เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ (Zero Waste Pilot Plant) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Science and Technology, IST)