สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ดึงความร่วมมือ “อสมท” นำนวัตกรรมเสริมแกร่งองค์กรสื่อ ปลุกกระแสคนสื่อพร้อมรับมือโลกยุคดิจิทัล

News 11 สิงหาคม 2563 2,244

NIA ดึงความร่วมมือ “อสมท” นำนวัตกรรมเสริมแกร่งองค์กรสื่อ ปลุกกระแสคนสื่อพร้อมรับมือโลกยุคดิจิทัล

NIA ดึงความร่วมมือ “อสมท” นำนวัตกรรมเสริมแกร่งองค์กรสื่อ ปลุกกระแสคนสื่อพร้อมรับมือโลกยุคดิจิทัล สร้างทางรอดสื่อไทย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมสื่อได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบใหม่ หรือ “Digital Disruption” โดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมสื่อจึงเปรียบเสมือนทางรอดที่จะนำพาให้ธุรกิจยังสามารถก้าวต่อไปได้ โดยต้องเป็น “นวัตกรรมสื่อ” ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันทั้งมิติเทคโนโลยีและเนื้อหา ที่เน้นการใช้องค์ความรู้ที่หลากหลาย สร้างสรรค์วิธีการ ช่องทาง หรือแพลตฟอร์มใหม่ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ส่งและรับสารทั้งในระดับบุคคล และสังคม

ด้วยเหตุนี้ NIA จึงลงนามความร่วมมือกับบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรม โดยอาศัยเครื่องมือภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กรของสถาบันมองอนาคตนวัตกรรม NIA อีกทั้งยังมีแผนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร และกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจสื่อให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วผ่านความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรด้านนวัตกรรมสื่อระหว่าง NIA ACADEMY และ MCOT ACADEMY สุดท้าย คือความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่สนใจพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสื่อ และอยากจะผันตัวเองเป็นสตาร์ทอัพผ่านโครงการ U ME IDEA Award 2020 และ Startup Thailand League 2020 เพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม และนำไปสู่การปฏิวัติวงการนวัตกรรมสื่อไทยต่อไปในอนาคต

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #nia #innovation #MediaInnovation #NIAAcademy