สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

เพราะถูกปิดกั้น จึงต้องขวนขวาย ถอดสูตรความสำเร็จ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ของเกาหลีใต้

29 กุมภาพันธ์ 2567 597

เพราะถูกปิดกั้น จึงต้องขวนขวาย ถอดสูตรความสำเร็จ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ของเกาหลีใต้


🧑‍🏫 หากพูดถึงประเทศที่มีดีขึ้นชื่อเรื่อง “ระบบการศึกษา” หลายคนคงจะนึกถึงประเทศในทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็นฟินแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ หรือเนเธอร์แลนด์ แต่รู้หรือไม่ว่าในฝั่งทวีปเอเชียนั้น มีหนึ่งประเทศที่แม้จะขึ้นชื่อด้านอุตสาหกรรมบันเทิง อยู่แถวหน้าในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ อีกมุมหนึ่งในด้านระบบการศึกษาก็ได้รับการยอมรับและมีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ประเทศนั้นก็คือ “เกาหลีใต้”

โดยจากการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมหรือ GII โดย WIPO เกาหลีใต้มีความโดดเด่นในปัจจัยด้านทุนมนุษย์และวิจัย (Human Capital and Research) มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก และยังเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องการส่งเสริม Lifelong Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างจริงจังจนเป็นต้นแบบให้กับหลายประเทศ แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

🤝 นั่นก็เพราะพัฒนาการการศึกษาในอดีตของเกาหลีใต้ได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื๊อ ประเทศจีน และเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลายาวนานกว่า 35 ปี ส่งผลให้ประชาชนถูกปิดกั้นหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะระบบการศึกษา โรงเรียนและมหาวิทยาลัยถูกสั่งห้ามไม่ให้สอนเป็นภาษาเกาหลี จนภายหลังจากได้รับอิสรภาพ ผู้คนจึงมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น ประกอบกับได้รับการช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้จึงได้รับแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพบนพื้นฐานการศึกษาที่เข้มแข็ง

👬 ภายใต้แนวคิดนี้ ภาครัฐจึงได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจัง สร้างแผนในการพัฒนาประเทศอย่าง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติ (National Human Resource Development หรือ NHRD) ซึ่งมีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน และมีระบบการประเมินผลที่ทำอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี ซึ่งเป็นการการันตีได้ว่างบประมาณต่างๆ สามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

🎓 เมื่อแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ผลดีตามที่คาด จึงทำให้ความสามารถของคนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มีความแตกต่าง ภาครัฐที่เห็นช่องว่าง เลยหันมาส่งเสริม “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” เพื่อช่วยให้คนในทุก Generation มีทักษะความรู้ที่เท่าเทียมกัน ซึ่งแผนการนี้ ได้มีการนำร่องในเมือง “กวังมยอง” ก่อนจะต่อยอดไปสู่เมืองอื่นๆ สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ภาครัฐมีแนวคิดในการสร้างพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ให้ประชาชนเข้าถึงง่ายที่สุด ง่ายจนถึงระดับที่สามารถเดินไปถึงได้โดยใช้เวลาแค่ 10 นาที

💻 ที่สำคัญ ยังได้มีการก่อตั้งสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งชาติ (The National Institute for Lifelong Education – NILE) เพื่อทำหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้สร้างแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า K-MOOC ขึ้นมา เพื่อให้คนทั้งประเทศสามารถเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ซึ่งประกอบไปด้วยเนื้อหาที่หลากหลายกว่า 900 วิชา หลังเรียนจบผู้เรียนก็ต้องทำแบบทดสอบให้ได้คะแนนถึงตามเกณฑ์เพื่อรับใบ Certification เป็นหลักฐานในการโอนวุฒิ หรือใช้เป็นใบรับรองสำหรับการสมัครงานหรือประกอบอาชีพได้จริงอีกด้วย 

🗨  แพลตฟอร์ม K-MOOC ของเกาหลีใต้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาอยู่เป็นประจำ และมีการสร้างระบบให้เท่าทันต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย มีรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่ให้ผู้เรียนผู้สอนมีปฏิสัมพันธ์กัน จึงช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ โดยช่องทางการศึกษาในลักษณะแบบนี้ ไม่ได้มีแค่ที่เกาหลีใต้เท่านั้น

ในประเทศไทยเอง ก็มีหลายหน่วยงานลุกขึ้นมาสร้างช่องทางการศึกษาสำหรับประชาชน ที่เปิดโอกาสให้คนทุกวัยสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ภายใต้สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ก็ได้สร้าง NIA Academy MOOCs แพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยตนเองด้านนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับเด็กและเยาวชน ผู้ประกอบการ ผู้บริหารและผู้นำรุ่นใหม่ ซึ่งมีหลักสูตรตั้งแต่การปูพื้นฐานนิยามความหมายของคำว่านวัตกรรม ยกระดับธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม ไปจนถึงหลักสูตรสำหรับการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร และนวัตกรรมเชิงนโยบายสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

สิ่งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า นอกจากผู้คนที่มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองแล้ว การมีนโยบายส่งเสริม หรือมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นอีกกุญแจสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และอนาคตของการเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาดีก็อยู่อีกแค่ไม่ไกลเกินเอื้อม

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/kr.pdf 
https://www.history.com/news/japan-colonization-korea?li_source=LI&li_medium=m2m-rcw-history 
http://www.journalhri.com/pdf/0902_09.PDF 
https://en.eef.or.th/2023/05/08/lifelong-learning-in-south-korea-a-case-study/ 
https://www.thekommon.co/soft-power-learning-city-south-korea/ 
https://www.academia.edu/74602870/เคมู_ก_แพลตฟอร_มการเรียนรู_ตลอดชีวิตในยุคดิจิทัลของเกาหลีใต_K_MOOC_Lifelong_Learning_Platform_in_Korean_Digital_Era