สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA นำโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมเปิดงาน “Innovative City For All ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง”

News 2 กุมภาพันธ์ 2567 403

NIA นำโดย ดร.สุรอรรถ ศุภจัตุรัส รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมเปิดงาน “Innovative City For All ตลาดนัดนวัตกรรม 3 มุมเมือง” จัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร

Innovative City For All_1.jpg

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านนโยบายการสนับสนุนนวัตกรรมเกี่ยวกับเมืองและปัญหาสังคมเมือง รวมถึงมีโซนตลาดนวัตกรรมให้ผู้ที่สนใจมาเลือกซื้อสินค้าเพื่อสนับสนุนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผลงานจากหน่วยงานในสังกัดของ อว. ร่วมจัดแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม รวมไปถึงนำเสนอนโยบายในการสนับสนุนให้เกิดการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปแก้ไขปัญหาสังคมเมืองและชุมชนท้องถิ่น
 
โดย NIA ได้มีส่วนร่วมนำเสนอกลไกการสนับสนุนเพื่อใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหาชุมชนเมืองแบบหลายมิติ รวมถึงแนวทางการสนับสนุนทุนสำหรับการพัฒนาเมืองและชุมชน และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) เพื่อยกตัวอย่างแนวทางการแก้ไขปัญหาในประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของเมืองและชุมชน