สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ”

News 5 กุมภาพันธ์ 2563 2,804

NIA ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ”


นางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ” ของทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร กอ.รมน. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดการพัฒนาและบริหารจัดการนวัตกรรม และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานได้

ทั้งนี้นางธีรีสา ได้กล่าวถึงแนวทางการยกระดับนวัตกรรมในองค์กรว่าต้องมี 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่

1. การออกแบบกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทาง (Innovation Strategy)

2. การวางแผนการลงทุนและใช้ประโยชน์ในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Innovation Portfolio)

3. การบริหารจัดการกระบวนการนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ (Innovation Process)

4. การสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture)

และในฐานะหน่วยงานหลักในการส่งเสริมนวัตกรรมประเทศ NIA มีโครงการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร (IOP) ให้บริการประเมินศักยภาพนวัตกรรมขององค์กร และมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการออกแบบการบริหารจัดการนวัตกรรมภายในองค์กร และต่อยอดไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมต่อไป

#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #innovation #InnovativeOrganization