สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

ธุรกิจฐาน นวัตกรรม เป็นได้ไม่ยาก! เริ่มฝัง DNA "สร้าง-พัฒนา-ใช้" ให้กับ สตาร์ทอัพ ตั้งแต่วันนี้!

18 มีนาคม 2567 783

ธุรกิจฐาน นวัตกรรม เป็นได้ไม่ยาก! เริ่มฝัง DNA "สร้าง-พัฒนา-ใช้" ตั้งแต่วันนี้!


🧑‍🏫 ภาพ เทรนด์ ธุรกิจในปี 2024 จากทั้งฝั่งผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน สตาร์ทอัพ ผู้ให้คำปรึกษาชั้นครูหลายคนต่างยอมรับว่าเป็นปีที่ “ปราบเซียน” 

เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจหลายอย่าง หลายองค์กร จึงเริ่มเตรียมความพร้อม มองหาแนวทางนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาปรับใช้ในองค์กรของตัวเอง ทั้งการเปลี่ยนกระบวนการทำงาน ปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ก้าวทันความต้องการของตลาด 

🔒 แต่ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร ยังคงมีอุปสรรคหลายด้าน เช่น ผู้นำหรือพนักงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีก็อาจทำให้เกิดการใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ และต้องมีการวางแผนเลือกใช้ เทรนด์ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจจริงๆ เพราะไม่เช่นนั้นอาจทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้ นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคในเรื่องช่องว่างด้านทักษะดิจิทัล เพราะเมื่อแต่ละคนมีความสามารถในการใช้เครื่องมือทั้ง Hardware และ Software ที่แตกต่างกัน ทำให้การนำเทคโนโลยีมา Transform องค์กรเลยโดยไม่มีการเตรียมพร้อม ก็อาจไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวัง

🔄 ซึ่งการ Transform องค์กรโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้นั้น ต้องมีการผสานแนวคิด IBE หรือ Innovation-Based Enterprise ให้เกิดการปรับตัวไปสู่องค์กร สตาร์ทอัพ ที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรม

🗨️ โดย NIA ได้ให้คำนิยามถึง IBE ว่าเป็นองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นตั้งแต่การ “สร้าง-พัฒนา-ใช้” นวัตกรรม เพื่อตอบสนองทิศทางธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยสร้างนวัตกรรมจากพื้นฐานภายใน ให้ความสำคัญไปจนถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วัฒนธรรมในองค์กร รวมถึงการใช้หรือต่อยอดนวัตกรรมสู่โอกาสทางธุรกิจ ตอบสนองต่อทิศทางการเติบโตอย่างยั่งยืน และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

👉 ดังนั้นการจะเป็นองค์กรที่เรียกว่า IBE ได้ จะต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง คือการ ‘สร้าง’ ซึ่งจะหมายถึงการสร้างนวัตกรรมที่เป็นฐานของทั้งผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการ หรือโมเดลธุรกิจ การ ‘พัฒนา’ ในที่นี้จะสื่อถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งก็คือ บุคลากร ให้มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำงานร่วมกันภายในหรือข้ามสายงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง และสุดท้ายคือ การ ‘นำไปใช้’ ซึ่งครอบคลุมทั้งการใช้สิ่งที่สร้างขึ้นมาเอง หรือต่อยอดใช้นวัตกรรมที่มีอยู่แล้ว มาเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับองค์กรและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

📑 การส่งเสริม สตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ NIA จึงไม่ได้มีแค่การให้นิยาม แต่ยังมีแนวทางส่งเสริมผ่านการ Grooming ภายใต้หลักสูตร อบรมบ่มเพาะยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการ เพื่อมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยฐานคิดนวัตกรรม ซึ่งที่ผ่านมา NIA Academy ได้ใช้แกนหลักสูตร IBE ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการไทยไปด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ UN Women ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนี้อย่างต่อเนื่อง

🤝 และหลังจากนี้ NIA พร้อมเปิดรับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนช่วยพัฒนาหลักสูตร IBE ร่วมกัน เพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นธุรกิจฐานนวัตกรรม ตาม เทรนด์ ที่ต้องมีการปรับตัว สำหรับหน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมกันออกแบบและพัฒนาหลักสูตร IBE ให้มีความหลากหลาย เป็นฐานความรู้สำคัญเพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับเศรษฐกิจของประเทศด้วย นวัตกรรม สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจ NIA Academy หรืออีเมล [email protected] ได้เลย!

อ้างอิงข้อมูลจาก : 
https://medium.com/@sdhglobal/7-digital-transformation-challenges-to-overcome-in-2024-03611345b4e7 
https://academy.nia.or.th/site/ide-vs-ibe/ 
https://smetoibe.nia.or.th/ 
https://moocs.nia.or.th/course/smetoibe