homekeyboard_arrow_rightNIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมสัมมนา Innovation 101

NIA ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายจัดกิจกรรมสัมมนา Innovation 101


NIA โดยทีมฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรม หอการค้าไทยจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม Innovation 101" เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการในการพัฒนาโครงการนวัตกรรม ให้เข้าใจบทบาทในการส่งเสริมนวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการสนับสนุนทุน Open Innovation

ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการให้ความสนใจสมัครเข้ามาเพื่อยกระดับความสามรถทางนวัตกรรมทั้งสิ้น 70 ราย โดยผ่านการคัดเลือกจากหอการค้าไทยเพื่อเข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโครงการนวัตกรรม รุ่นที่ 2” จำนวน 50 ราย

โดยหลังจากการสัมมนาฯ ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าสู่การพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Concept Idea)  ซึ่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอโครงการเบื้องต้นนี้จะเข้าสู่การอบรมการพัฒนาโครงการนวัตกรรมแบบเข้มข้น (Innovation 102) ในวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการนวัตกรรม รูปแบบธุรกิจ การวางแผนการลงทุน และเทคนิคการ Pitching จากผู้เชี่ยวชาญของหอการค้าไทยและ สนช. เพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจต่อไป

#OpenInnovation #Innovation101 #Innovation102 #โครงการนวัตกรรม #NIA #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ