homekeyboard_arrow_rightการบรรยายและสัมภาษณ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ "Bridging the Worlds with Innovation Diplomacy" สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ Asian Businesses and Diplomacy

การบรรยายและสัมภาษณ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ "Bridging the Worlds with Innovation Diplomacy" สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ Asian Businesses and Diplomacy

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA ได้รับเชิญเข้าร่วมบันทึกวีดิทัศน์การบรรยายและสัมภาษณ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ในหัวข้อ "Bridging the Worlds with Innovation Diplomacy" สำหรับงานสัมมนาออนไลน์ Asian Businesses and Diplomacy ซึ่งจัดขึ้นโดย Singapore International Foundation ร่วมกับ University of Southern California’s Center on Public Diplomacy 

ในการบรรยายครั้งนี้ ดร.พันธุ์อาจ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐบาลในการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติภายใต้กรอบการดำเนินงาน “การทูตนวัตกรรม” (Innovation Diplomacy) เพื่อยกระดับความเป็นสากลของระบบนวัตกรรมแห่งชาติของประเทศไทย ตลอดจนการผลักดันการพัฒนาภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็น “ประเทศแห่งนวัตกรรม” (Innovation Nation) โดยมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International collaboration) ใน 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ Government-to-Government (G2G), Government-to-Investor (G2I) และ Government-to-Startup (G2S) นอกจากนี้ได้นำเสนอขั้นตอนรูปแบบการทำงานการทูตนวัตกรรมพร้อมยกตัวอย่าง case studies โครงการต่างๆ ที่ผ่านมาของสำนักงาน ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลการถอดบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานและความท้าทายของทิศทางการทำงานการทูตนวัตกรรมในอนาคต 

ท่านที่สนใจสามารถรับชมการบรรยายฉบับเต็มได้ที่งานสัมมนาออนไลน์ Asian Businesses and Diplomacy ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นี้ สำหรับ Link รับชมรอติดตามได้ที่เพจ NIA เร็วๆ นี้