สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย จัดหลักสูตรฝึกอบรม Innovation Management Professional

News 8 พฤศจิกายน 2566 55

NIA ร่วมกับเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมประเทศไทย (Innovation Thailand Alliances: ITA) จัดหลักสูตรฝึกอบรม Innovation Management Professional ขึ้นเพื่อพัฒนากำลังทีม "นวัตกร" ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรของประเทศสู่การเป็นองค์กรฐานนวัตกรรม

ITA_1.jpg

 
โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะให้กับผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องการความเข้าใจในแนวทางการพัฒนานวัตกรรมองค์กรบนพื้นฐานของโมเดลการพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมองค์กร หรือ Innovative Organization Model (IOM) สู่การเป็นนักบริหารนวัตกรรมองค์กรมืออาชีพ
 
ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมที่เข้มข้นกับ 6 องค์ความรู้สำคัญในการจัดการนวัตกรรมองค์กร ถูกถ่ายทอดโดยวิทยากรด้านนวัตกรรมชั้นนำของประเทศ ได้แก่ ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรมและสถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI - Innovation Foresight Institute) ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ College of Management, Mahidol University (CMMU) ดร.รณกร ไวยวุฒิ School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University (CU) อ.ธีรศักดิ์ วงศ์ปิยะ Bold Group Thailand อ.อรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล Career for the Future Academy, NSTDA และ ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ TRIS Academy of Management (TAM)
 
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณโชติมา สิทธิชัยวิเศษ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัท เวนเจอร์แล็บ จำกัด มาร่วมถ่ายทอดแนวคิดและประสบการณ์การพัฒนานวัตกรรมและการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้นำไปประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาทีมงานนวัตกรรมในองค์กรต่อไป
 
กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการโดย สถาบันวิทยาการจัดการ (TAM) ทริส คอร์ปอเรชั่น (TRIS) เมื่อวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2566
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมได้ที่ โครงการพัฒนาศักยภาพนวัตกรรมองค์กร สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI)
Tel : 02-017-5555 ต่อ 561