สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

Global Innovation Index (GII)

News d-none 11 พฤษภาคม 2563 1,132

Global Innovation Index (GII)


ผู้แต่ง: -

จำนวนหน้า: 72 หน้า


รายละเอียดหนังสือ

การใช้ดัชนีคอมโพสิตเพื่อชี้วัดและประเมินขีดความสามารถในการแข่งขัน จุดแข็งและจุดอ่อน และปัจจัย ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านของแต่ละประเทศ ถือเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและเชื่อถือในการนำไปกำหนด นโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงใช้ในการเปรียบเทียบเชิงเวลาและเปรียบเทียบกับประเทศ อื่น ๆ เพื่อสร้าง ความเชื่อมั่น ดัชนีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมมีอยู่หลากหลายชนิดด้วยกัน และดัชนีที่โดดเด่นคือ ดัชนี GII ซึ่งเป็น ดัชนีที่มุ่งเน้นการวัดความสามารถด้านนวัตกรรมของประเทศโดยเฉพาะ แตกต่างจากดัชนีตัวอื่น ๆ ที่เน้น ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (competitiveness) เป็นหลัก