สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA and the Government Roles to Support the Business of Healthcare in Thailand

News 17 เมษายน 2564 1,414

NIA and the Government Roles to Support the Business of Healthcare in Thailand

วันที่ 17 เมษายน 2564 คุณธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร NIA ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษผ่านทางช่องทางออนไลน์ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จาก UNC Kenan–Flagler Business School, University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมริกา ในหัวข้อ NIA and the Government Roles to Support the Business of Healthcare in Thailand
.
ซึ่งการบรรยายดังกล่าว ได้กล่าวถึงบทบาทการทำงานของ NIA ในฐานะหน่วยงานหลักที่สนับสนุนความเป็นนวัตกรรมของประเทศ ประเทศไทยกับการจัดอันดับดัชนีนวัตกรรมระดับโลก (Global Innovation Index : GII) ระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) แหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระบบและการจัดการทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี หรือ Yothi Medical Innovation District (YMID) อันเป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนานวัตกรรมการแพทย์ของประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศษฐกิจและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการบริการเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยของประชาชน เป็นต้น