สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Entrepreneurial University Concept” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1

News 28 มกราคม 2565 760

NIA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Entrepreneurial University Concept” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1


ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Entrepreneurial University Concept” ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

การบรรยายเน้นประเด็นการส่งเสริมบทบาทของมหาวิทยาลัยในการสร้างวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเป็นสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University) รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างสภาพแวดล้อมระบบนิเวศที่เป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของสตาร์ทอัพ และเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัวและการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่าง NIA และมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งพบว่ามีความพร้อมเชิงพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งความรู้ที่เหมาะสมจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก (DeepTech) การพัฒนานวัตกรรมและสตาร์ทอัพในพื้นที่อีอีซี พร้อมส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ โครงสร้างพื้นฐานทางนวัตกรรม เพื่อต่อยอดสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการตามเป้าหมาย