homekeyboard_arrow_rightกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Deep South Innovation Business Coaching Program 2021

กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Deep South Innovation Business Coaching Program 2021


กลับมาอีกครั้งกับกิจกรรม Deep South Innovation Business Coaching Program 2021 หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนาผู้ประกอบการทางธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ สำหรับกิจกรรมในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 8 week coaching innovation program หลักสูตรการวางแผนทางธุรกิจและนวัตกรรม 

ซึ่งจะดำเนินการจัดกิจกรรมในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตลอด 8 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างแผนธุรกิจ กำจัดจุดอ่อนทางธุรกิจ ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา และพร้อมรับโอกาสเข้ารับการพิจารณาทุน Open Innovation สูงสุดถึง 1,500,000 บาท โดยผู้ประกอบการได้ผ่านการคัดเลือกจากกิจกรรมหลักสูตร 3 Days Smart SMEs and Startup จำนวน 30 ราย