homekeyboard_arrow_rightจีนปูทางปักกิ่งสู่การเป็น City Innovation

จีนปูทางปักกิ่งสู่การเป็น City Innovation


สำนักข่าวด้านธุรกิจและเทคโนโลยีของฮ่องกง Fung Business Intelligence และสำนักข่าวจีน China Daily จัดอันดับให้ “ปักกิ่ง” เป็นเมืองนวัตกรรม (City Innovation) ที่ดีที่สุดของจีน ตามมาด้วยเซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ และกวางโจว ด้วยจุดแข็งด้านการมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรม (External impact) การมีความสามารถด้านนวัตกรรม (Talents for innovation) การมีบริการทางการเงิน และการประสบความสำเร็จด้านเทคโนโลยี จึงทำให้ปักกิ่งคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ


จุดเด่นและความพร้อมด้านนวัตกรรมของปักกิ่งเกิดขึ้นได้ด้วยแนวคิดการปูทางปักกิ่งสู่การเป็น City Innovation ผ่านการปฏิรูปทางเศรษฐกิจด้วยแนวคิด New Normal หรือความปกติรูปแบบใหม่ โดยดึงเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจและหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที่ 13 (ปี ค.ศ. 2016-2020) ซึ่งตั้งเป้าหมายสูงสุดที่การพัฒนาความเป็นอยู่ของสังคม สร้างสังคมที่เจริญรุ่งเรืองและแข็งแกร่งในเวทีนานาชาติ 


จีนยังเล็งเห็นความสำคัญของการสร้าง City Innovation อีกด้วยว่า หากต้องการพัฒนาประเทศให้มีเศรษฐกิจทัดเทียมยักษ์ใหญ่ระดับโลกเจ้าอื่น จีนต้องสร้างเมืองที่เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก ต้องส่งเสริมให้สังคมมีระบบนิเวศนวัตกรรมที่เอื้อต่อการประดิษฐ์คิดค้น และต้องผลิตนวัตกรรมเองให้ได้ ซึ่งการกำหนดเมืองเป็นปัจจัยสำคัญนี้ยังเป็นกุญแจสำคัญอีกดอกหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 อีกด้วย

8 วิธี ผลักดันการเป็น City Innovation

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ จีนจึงผลักดันการเป็น City Innovation ด้วยการดำเนินการ 8 ด้าน ดังนี้

  • การรักษาเสถียรภาพและปรับปรุงนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
  • การปฏิรูปด้านอุปทาน 
  • การส่งเสริมการบริโภคในประเทศ
  • การพัฒนาภาคเกษตรสมัยใหม่
  • การมุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม
  • การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากร
  • การเสริมความแข็งแกร่งของภาครัฐ
  • การผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค


หากดูจากการที่เมืองสำคัญหลายเมืองของจีนอย่างปักกิ่ง เซินเจิ้น เซี่ยงไฮ้ และกวางโจวติดอันดับเมืองนวัตกรรมที่ดีที่สุดแล้ว ก็นับว่าจีนเดินหน้าสู่การเป็น City Innovation มาได้ไกลทีเดียว