สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Search
color contrast
Normal
Black & White
Black & Yellow
font size

NIA สะพานเชื่อมแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร

News 14 กรกฎาคม 2564 1,314

NIA สะพานเชื่อมแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดกิจกรรมแหล่งเงินทุนสำหรับสตาร์ทอัพด้านการเกษตร (Source of Fund for AgTech Startup) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอภาพรวมการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทด้านการเกษตร หรือ AgTech Startup กลไกการส่งเสริมสนับสนุน แนวทางการพิจารณาในการสนับสนุน และกลไกการเชื่อมโยงระหว่างสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ และชุมชน 

โดยได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย คุณปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการศูนย์วิสาหกิจเริ่มต้นประเทศไทย และผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA ได้กล่าวถึงบทบาทของการพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ กลไกการส่งต่อการพัฒนาผู้ประกอบการและการเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้น ต่อด้วยคุณมณฑา ไก่หิรัญ ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม NIA สรุปภาพรวมของระบบนิเวศสตาร์ทอัพด้านการเกษตร รวมถึงแนวทางการผลักดันและส่งเสริมผู้ประกอบการ 

นอกจากนี้ ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้จัดการพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม และนายจิตรภณ จิรกุลสมโชค นักพัฒนานวัตกรรม ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ ได้นำเสนอกลไกและรูปแบบการให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งการให้ทุนแบบ Open Innovation และแบบ Thematic Innovation ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ NIA

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณเอกธัช ภัทระโภคพัฐ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการ ในการนำเสนอกลไกการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ที่สนับสนุนทุนแก่ นิสิต นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และผู้ประกอบการที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจนวัตกรรม

ปิดท้ายด้วย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) บรรยายถึงบทบาทการส่งเสริมสนับสนุนผ่านมาตรการ depa Digital Startup Fund, depa Digital Transformation Fund, เกษตรกรสามารถขอรับการสนับสนุนผ่านมาตรการ depa mini Transformation Voucher 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเข้าสู่ตลาด พร้อมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจถึงรูปแบบและกลไกการสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้ต่อไปในอนาคต